0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja na projekty zamerané na výskum a vývoj


Kód výzvy:

VV 2019

Dátum vyhlásenia:

12.9.2019

Termín uzavretia:

12.11.2019

Maximálna výška NFP:

250 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

33 000 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:
 • mikro, malý, stredný podnik
 • veľký podnik

 

Výzva VV 2019 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ.

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.

 

 

Intenzita pomoci:
Malý podnik Stredný podnik Veľký podnik
Základný výskum 100 % 100 % 100 %
Priemyselný výskum 70 % 60 % 50 %
Experimentálny vývoj 45 % 35 % 25 %
Štúdia uskutočniteľnosti 70 % 60 % 50 %

 

Oprávnené náklady:
 • Personálne náklady
 • Náklady na stroje a vybavenie
 • Náklady na zmluvný výskum, poznatky  patenty
 • Ďalšie rejiné náklady a iné prevádzkové náklady, náklady vynaložené na štúdiu uskutočniteľnosti

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov