0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Operačného programu Kvalita životného prostredia

Implementácia opatrení z energetických auditov


Kód výzvy:

OPKZP – PO4 – SC421 – 2018 – 46

Dátum vyhlásenia:

20.12.2018

Hodnotiace kolá:

30. 04. 2020

Minimálna výška NFP:

200 000 €

Maximálna výška NFP:

2 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

50 000 000 €

Maximálna doba realizácie:

18 mesiacov

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa:

Mikropodnik, malý podnik, stredný podnik     50%

Veľký podnik                                                55%

Oprávnený žiadateľ:
 1. osoby zapísané v obchodnom registri,
 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnené aktivity:

Podmienkou podania projektu je predloženie energetického auditu, ktorý bol u žiadateľa vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE.

Hlavná aktivita: B. Implementácia opatrení z energetických auditov.

 

Prostredníctvom uvedenej aktivity bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, konkrétne:

 1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti
 2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov
 3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
 4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických / environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);
 5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;
 6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;
 7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov