0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách

za nízkoemisné (s výnimkou OZE)


Kód výzvy:

OP KZP – PO1 – SC141 – 2018 – 45

Špecifický cieľ:

1.4.1 Zníženie znečistenia ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Dátum vyhlásenia:

29.10.2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

31.01.2019

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

30.04.2019

Ďalšie termíny hodnotiacich kôl:

v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho kola

Minimálna výška NFP:

25 000 €

Maximálna výška NFP:

1 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

30 000 000 €

Oprávnený žiadatelia a spolufinancovanie:

Spolufinancovanie:

 1. Subjekty ústrednej správu – organizácie štátnej správy                     0%
 2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy          5%
 3. Subjekty územnej samosprávy                                                                 5 %

 

Oprávnení žiadatelia:

 1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy:
 • ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo),
 • ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo),
 • štátna rozpočtová organizácia,
 • štátna príspevková organizácia
 1. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy
 • verejná vysoká škola,
 • ďalšie subjekty
 1. Subjekty územnej samosprávy
 • obec,
 • rozpočtová organizácia zriadená obcou
 • príspevková organizácia zriadená obcou
 • vyšší územný celok,
 • rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom,
 • príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom,
 • ďalšie subjekty
Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva:
Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.

 

V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita:
Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu:

 1. náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia,
  ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou
  biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
 2. modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady
  spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:
1. zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň
2. režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň
3. ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook)


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov