0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Podpora budovania základnej infraštruktúry


Kód výzvy:

OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Špecifický cieľ:

6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Dátum vyhlásenia:

26.6.2019

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

9.9.2019

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

11.11.2019

Minimálna výška NFP:

nestanovuje sa

Maximálna výška NFP:

1 500 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

11 100 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:
 • obce – konktrétne obce sú uvedené v prílohe nižšie

 

Oprávnenosť aktivít:
 • výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
 • rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
 • výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
 • výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové vozidlá,
 • výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
 • výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
 • nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.)


Rekonštrukcia pozemných komunikácií
(cesty, chodníky, mostné objekty) je oprávnená iba v prípade, ak je predmetom projektu aj výstavba nových pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty).
Predmet projektu musí bezprostredne spadať do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti podľa platných právnych predpisov.
Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov