0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja


Kód výzvy:

OPVaI – VA/DP/2018/1.1.3 – 04

Špecifický cieľ:

1.1.3 – Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných aktivít

Dátum vyhlásenia:

27.04.2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

31.05.2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

14.06.2018

Termín uzavretia 3. – n-tého kola:

do dvoch týždňov od predchádzajúceho kola

Minimálna výška NFP:

5 000 000 €

Maximálna výška NFP:

10 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

28 000 000 €

Minimálna doba realizácie:

36 mesiacov

Maximálna doba realizácie:

do 30.06.2023

Oprávnenosť žiadateľa:

Oprávnenými žiadateľmi sú výskumné inštitúcie, ktoré boli vo výzve programu Horizont 2020 s kódom H2020- WIDESPREAD-2014-1 schválené a financované v prvom kole hodnotenia (fáza 1), s nasledovnou právnou formou:

Štátny sektor VaV:
• právnické osoby uskutočňujúce VaV zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy (Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov);

Sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
Sektor VŠ:
• verejné VŠ.

 

Oprávnenosť partnera:

Partnerstvo v rámci projektu nie je povinné. V projekte je možné vytvoriť partnerstvo so všetkými typmi oprávnených partnerov, podľa uváženia žiadateľa.

Oprávneným partnerom žiadateľa môže byť:
– subjekt, ktorý bol definovaný ako partner prijímateľa v projekte, ktorý uspel v rámci výziev H2020, s nasledovnou právnou formou:

Podnikateľský sektor

 • podnikatelia oprávnení na podnikanie

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi v prípade podnikateľského sektora:

 •  mikro, malé a stredné podniky
 • veľké podniky.

 

Oprávnenosť aktivít:

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP VaI, na realizáciu ktorých je zameraná táto výzva a v Súlade s RIS3 SK.

V rámci špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií“ je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita OP VaI:
Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK.

Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:

 • nezávislý výskum a vývoj (povinné pre subjekt žiadateľa);
 • priemyselný výskum (relevantné pre subjekt partnera);
 • experimentálny vývoj (relevantné pre subjekt partnera).

Podnikateľské subjekty v rámci projektu musia realizovať svoje VaV aktivity minimálne v jednej z týchto oprávnených typov aktivít: priemyselný výskum a/alebo experimentálny vývoj.
Súčasne platí, že realizácia aktivít sa môže časovo prelínať. Maximálny možný podiel celkových oprávnených výdavkov každého z typov aktivít projektu na celkových oprávnených výdavkoch projektu ako celku nie je stanovený.

Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú v súlade s doménami inteligentnej špecializácie RIS3 SK:

V rámci Implementačného plánu RIS3 SK boli definované priority inteligentnej špecializácie, ktoré sú rozdelené do 5 domén s priamou väzbou na politiky a produktové línie:

1. Dopravné prostriedky pre 21. storočie
2. Priemysel pre 21. storočie
3. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
4. Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
5. Zdravé potraviny a životné prostredie

Priradenie k najmenej jednej doméne RIS3 SK musí byť založené na nasledovnom postupe pozostávajúcom zo štyroch základných krokov, ktoré žiadateľ aplikuje v rámci jednej vybranej domény RIS3 SK, t. j. v prípade, že žiadateľ ašpiruje svojím projektom prispievať
k viacerým doménam RIS3 SK, uplatňuje tieto kroky pre každú doménu RIS3 SK osobitne:

1. Obsahovom posúdení priradenia projektu zameraného na výskum a vývoj v oblasti produktovej línie definovanej pre konkrétnu doménu. Produktová línia predstavuje plánovanú výskumno-vývojovú tému, ktorá je predmetom projektu, napr. výskumno-vývojová aktivita zameraná na „materiály, štruktúry, senzory a prvky“.

2. Preukázanie priamej väzby plánovaného výskumu a vývoja na odvetvie v rámci hlavných SK NACE.

3. V prípade, že žiadateľ neidentifikoval žiadne priame prepojenie na hlavné SK NACE v rámci danej produktovej línie RIS3 SK, uvedie prepojenosť plánovanej výskumno-vývojovej témy, t. j. produktovej línie na funkčné väzby definované v rámci danej domény
RIS3 SK a následne identifikuje užívateľskú/odberateľskú väzbu výsledkov výskumu a vývoja v rámci hlavných SK NACE danej domény RIS3 SK.

4. Identifikácia väzby projektu na súbor politík RIS3 SK prostredníctvom výzvou definovaných aktivít RIS3 SK.

Oprávnené výdavky:
 • výdavky na obstaranie nástrojov, zariadení, prístrojov, vybavenia, laboratórnych zariadení a vybavenia, informačno-komunikačných technológií vrátane technického zhodnotenia a vybavenia v rozsahu ich použitia v rámci výskumných aktivít
 • obstaranie špeciálnych mobilných dopravných prostriedkov a ťažkej mobilnej techniky,
 • výdavky na stavebné práce (napr. novostavby, nadstavby, prístavby, stavebné úpravy) sú oprávnenými výdavkami v prípade, že stavebné práce sú nevyhnuté pre splnenie cieľov projektu; interiérové vybavenie
 • obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
 • výdavky spojené s registráciou práv ochrany duševného vlastníctva
 • zmluvné obstaranie výskumných a vývojových služieb
 • mzdové výdavky
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu
 • mzdové výdavky na odborný personál
 • mzdové výdavky na zahraničných špičkových vedcov/odborníkov/výskumných pracovníkov a špičkové výskumné tímy
 • výdavky na štúdie, expertízy, posudky, odborné služby súvisiace s implementáciou nezávislého výskumu a vývoja, dodávané externe, ktoré nie sú súčasťou samotného zmluvného obstarania výskumných a vývojových služieb
 • prenájom kancelárskeho vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení, telekomunikačnej a výpočtovej techniky, špeciálnej techniky, komunikačnej infraštruktúry, techniky a náradia nevyhnutných pre výkon činnosti odborného personálu
 • prenájom priestorov v súvislosti s realizáciou aktivity nezávislý výskum a vývoj
 • výdavky na skladné
 • výdavky na konferencie/informačné aktivity
 • výdavky vynaložené v súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie (stavebná dokumentácia)
 • náklady na revízie zariadení, skúšky funkčnosti zariadení, technické kontroly a emisné kontroly
 • nákup spotrebného materiál
 • autorský dozor
 • knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné, kompenzačné pomôcky, normy, mapy; pracovné odevy a pomôcky, obuv
 • priamo vynaložené výdavky na spotrebu energie
 • spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
 • externé náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, servisné služby vykonávané v rámci servisného paušálu
 • výdavky na opravu a udržiavanie
 • cestovné náhrady
 • odpisy existujúceho dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Informačný materiál s intenzitou príspevku :

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov