0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu strategických priemyselných výskumno – vývojoch centier


Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2019/1.2.1 – 09

OPVaI-MH/DP/2019/1.2.1 – 10

OPVaI-MH/DP/2019/1.2.1 – 11

OPVaI-MH/DP/2019/1.2.1 – 12

OPVaI-MH/DP/2019/1.2.1 – 13

Špecifický cieľ:

1.2.1 – Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Dátum vyhlásenia:

30.05.2019

Dátum uzavretia:

30.8.2019

Minimálna výška NFP:

500 000 EUR

Maximálna výška NFP:

2 000 000 EUR

Maximálna doba realizácie:

do 30.6.2023

Hlavné domény:
 • Dopravné prostriedky v 21. storočí
 • Priemysel v 21. storočí
 • Zdravé potraviny a životné prostredie
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Oprávnenosť žiadateľa:
 • podnikatelia, ktorí v rámci svojich pracovných činností uskutočňujú výskum a vývoj

 

Oprávnenosť partnera:
 • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • Verejné výskumné inštitúcie
 • Verejné vysoké školy, súkromné vysoké školy, štátne vysoké školy a nimi založené právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj
 • Občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
 • Podnikatelia, ktorí v rámci svojich pracovných činností uskutočňujú výskum a vývoj

 

Výška spolufinancovania:

Bližšie informácie o financovaní žiadateľa a partnera nájdete v jednotlivých informačných materiáloch.

 

Oprávnenosť aktivít:
 • Priemyselný výskum (povinný typ aktivity)
 • Experimentálny vývoj (povinný typ aktivity)
 • Zriadenie/modernizácia výskumnej infraštruktúry

 

Oprávnenosť výdavkov:
 • mzdové výdavky súvisiace s riadením projektu, odborný personál, zahraničných špičkových vedcov, odborníkov a špičkové výskumné tímy
 • výdavky spojené s registráciou práv ochrany duševného vlastníctva
 • výdavky na odborné služby/štúdie, expertízy, posudky
 • nákup spotrebného materiálu
 • výdavky na konferencie, informačné stretnutia, sympóziá
 • výdavky na spotrebu energie
 • spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (betón, technologická voda)
 • výdavky na opravu, ktorá je nevyhnutná pre zabezpečenie potreby a udržanie kvality prebiehajúcich aktivít
 • výdavky na opravu a udržanie majetku
 • cestovné náhrady
 • miestne a správne poplatky
 • otvorený prístup (open access)
 • výdavky na nástroje a vybavenie potrebné k realizácii projektu
 • obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku
 • výdavky na nevyhnutné stavebné úpravy (aj stavebný dozor a projektová dokumentácia)
 • interiérové vybavenie
 • knihy, časopisy, pomôcky, odevy, výdavky na skladné
 • odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov