0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov


Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1 – 01

Dátum vyhlásenia:

26. 07. 2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

29. 11. 2019

27. 01. 2020

27. 02. 2020

27. 03. 2020

Minimálna výška NFP:

100 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

2 000 000 €

Maximálna doba realizácie:

30 mesiacov

Oprávnenosť žiadateľa:
 • Nezisková organizácia
 • Občianske združenie
 • Nadácia
 • Účelové zariadenia cirkvi

 

Oprávnenosť cieľovej skupiny:
 • Žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Pedagogickí a odborní zamestnanci základných a stredných škôl
 • Profesijní a dobrovoľní pracovníci s mládežou

 

Oprávnenosť aktivity:
 • aktivity zamerané na zlepšovanie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Oprávnenosť výdavkov:
 • personálne výdavky – koordinačné činnosti
 • personálne výdavky – odborné činnosti
 • paušálna sadzba 40%

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov