0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve z Operačného programu Ľudské zdroje

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou


Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1 – 01

Špecifický cieľ:

1.2.1 – Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu

Dátum vyhlásenia:

30. 08. 2019

Termín uzavretia hodnotiacich kôl:

28. 10. 2019

15. 01. 2020

17. 02. 2020

17. 03. 2020

17. 04. 2020

Minimálna výška NFP:

100 001 €

Maximálna výška NFP:

2 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

30 000 000 €

Minimálna a maximálna doba realizácie:

12 – 30 mesiacov

Oprávnenosť žiadateľa:

 

 • Stredné odborné školy
 • Stredné odborné školy (športové gymnáziá)
 • Konzervatóriá
 • Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • Škola umeleckého priemyslu

 

 

Cieľová skupina:

 

 • Žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaci z marginalizovaných skupín
 • Pedagogickí a odborní zamestnanci

 

 

Hlavná aktivita:

 

Všetky činnosti realizované v rámci podaktivít projektu musia prispievať k zvýšeniu kompetencií žiakov (povinnej cieľovej skupiny) potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce:

 • Čitateľská gramotnosť
 • Matematická gramotnosť
 • Prírodovedná gramotnosť
 • Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
 • Jazykové zručnosti
 • IKT zručnosti

V rámci týchto tém v projekte majú vzniknúť:

 • Extrahodiny
 • Mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňujú vzdelávacie preukazy
 • Pedagogické kluby
 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov zabezpečené dodávateľsky

 

Oprávnené výdavky:

 

 • personálne výdavky – koordinačné činnosti
 • personálne výdavky – odborné činnosti
 • školiaci materiál a potreby pre projekt (učebnice, časopisy, odborné texty a pod.)
 • nákup hmotného a nehmotného majetku
 • cestovné náhrady odborného personálu

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov