0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k plánovanej výzve operačného programu Ľudské zdroje

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou


Termín vyhlásenia:

august 2018

Konkrétny cieľ výzvy:

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Finančná alokácia:

30 000 000 €

Medzi špecifické ciele patrí:
 • zavádzanie a uplatňovanie žiakov na praktickom vyučovaní priamo na pracoviskách zamestnávateľa
 • poradenstvo a propagácia odborného vzdelávania
 • odborné a kariérne poradenstvo
 • podpora partnerstiev škôl so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácií a realizácií vzdelávania
 • prognózovanie a monitorovanie potrieb trhu práce v spolupráci s MPSVR SR vo väzbe na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy
 • tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia)
 • projekty zamerané na vytváranie cvičných firiem vrátane rozšírenia predmetu cvičná firma
 • uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby a potreby trhu práce.

Bližšie informácie uverejníme po vyhlásení výzvy.


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov