0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine ( v intraviláne obcí )


Kód výzvy:

OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Špecifický cieľ:

2.1.1 – Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Dátum vyhlásenia:

20. 04. 2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

31. 07. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

30. 09. 2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola:

do 2 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

Minimálna výška NFP:

25 000 EUR

Maximálna výška NFP:

200 000 €, pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje vo výške 600 000 €.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

17 000 000 EUR

Financovanie projektu:
Žiadateľ Miera príspevku z OP KŽP Výška spolufinancovania
Subjekty ústrednej správu 100 % 0 %
Ostatné subjekty verejnej správy 95 % 5 %
Subjekty územnej samosprávy 95 % 5 %
Združenia s výlučnou účasťou obcí 95 % 5 %
Združenia fyzických osôb 95 % 5 %
Združenia fyzických alebo právnických osôb 90 % 10 %
Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 95 % 5 %
Oprávnenosť žiadateľa:

1. Subjekty verejnej správy:
a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) ostatné subjekty verejnej správy,
d) obce a vyššie územné celky,
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
3. Združenia fyzických osôb
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Podmienka finančnej spôsobilosti:

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky minimálne na 50% z výšky spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.

Oprávnenosť aktivít

V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:

 •  budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene, budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj „samopnúce“),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
 • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

V rámci navrhovaných opatrení bude možné podporiť iba opatrenia, ktoré súvisia so zachytávaním zrážkovej vody z intravilánu obce. Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku.
Navrhované vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Do intravilánu obce nespadajú osamelé sídla (roztrúsené osady, samoty, chalupy ….) a priemyselné alebo hospodárske stavby, ktoré nie sú územne spojené s jeho centrálnou časťou.
Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii ktorých) žiadateľ nie je účastníkom hospodárskej súťaže.
Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov v intraviláne miest, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity.

Hodnotiace kritéria:

 • budú podporené iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako projekty s adekvátnym spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie;
 • projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť (Value for Money principle) tak, aby bol zabezpečený výber projektov, ktorých prínos k cieľom operačného programu je vo vzťahu k vynaloženým finančným prostriedkom najväčší;
 • zvýhodnené budú tie projekty, ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest;
 • zvýhodnené budú tie projekty, ktoré sú súčasťou RIÚS;
 • zvýhodňované budú tie projekty, ktoré sú uvedené v zozname najmenej rozvinutých okresov
 • prioritne budú podporené projekty v oblastiach s nižším podielom zelenej infraštruktúry, vyššou mierou zastavanosti alebo vyššou hustotou obyvateľov na km2;
 • zvýhodňované budú projekty kombinujúce opatrenia na záchyt zrážkových vôd spolu s opatreniami umožňujúcim využívať zachytenú vodu v čase sucha.

Na stiahnutie:

Výzvu nájdete uverejnenú:

OP KŽP – Vodozádržné opatrenia

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov