0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o NFP Operačného programu Ľudské zdroje

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe


Kód výzvy:

OPLZ – PO1/2018/DOP/1.3.1 – 02

Špecifický cieľ:

1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Dátum vyhlásenia:

27.12.2018

Hodnotiace kolá:

08.02.2019

16.04.2019

Minimálna výška NFP:

100 001 €

Maximálna výška NFP:

300 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

15 000 000 €

Maximálna doba realizácie:

24 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:

verejné a štátne vysoké školy

Spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa:

verejný sektor   5%

štátny sektor    0%

Oprávnené aktivity:

Povinná aktivita:

 • tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie

Dĺžka realizácie aktivity – maximálne 12 mesiacov

Voliteľná/nepovinná aktivita:

 • podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v rámci
  vyššieho vzdelávania

Oprávnená dĺžka realizácie aktivity – maximálne 24 mesiacov.

 

Oprávnené výdavky:
 • personálne výdavky interné – koordinačné činnosti
 • personálne výdavky interné – odborné činnosti
 • paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených nákladov na projekt – vo výške 40% oprávnených priamych nákladov na zamestnancov

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov