0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody


Kód výzvy:

OPKZP – PO – SC122 – 2018 – 47

Dátum vyhlásenia:

21.12 .2018

Hodnotiace kolá:

28.02.2019

30.04.2019

V intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho kola

Maximálna a minimálna výška NFP:

nestanovuje sa

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

25 370 000 €

Spolufinancovanie:

 

Žiadateľ Miera spolufinancovania zo strany žiadateľa
obce 5 %
združenia obcí 5 %
vlastníci verejných vodovodov 10 %
právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti vodovodov 10 %
Oprávnené aktivity:
Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov, konkrétne s podaktivitou intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou;

Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000 obyvateľov.

Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov nebude v rámci výzvy predmetom podpory.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 12 rokov skúseností
  • 300 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov