0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

„Podpora celoživotného vzdelávania – nedisKVALIFIKUJ SA!“


„Podpora celoživotného vzdelávania – nedisKVALIFIKUJ SA!“
Schéma na podporu De Minimis


Špecifický cieľ – Zvýšiť  kvalitu a efektívnosť  celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
 kód výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 Dátum vyhlásenia  21.11.2016
 Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola  18.01.2017
 Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola  21.08.2017
 Alokácia finančných prostriedkov na výzvu zo zdrojov EÚ  15 000 000 EUR
 Oprávnenosť miesta realizácie projektu  mimo územia BK
 Intenzita pomoci pre verejný, neziskový a súkromný sektor  95%
 Minimálna výška dotácie  100 000 EUR
 Maximálna výška dotácie 200 000 EUR
 Doba realizácie projektu  minimálne 12 mesiacov

maximálne 36 mesiacov

Oprávnenosť žiadateľa
 • vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania podľa § 5 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  • malé, stredné, veľké podniky
  • podnikatelia musia disponovať minimálne 1 účtovnou závierkou za posledné ukončené účtovné obdobie
  • vysoké školy
  • gymnázia a odborné stredné školy, ktoré poskytujú aj vzdelávacie programy
  • mimovládne neziskové organizácie – neziskové organizácie založené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, nadácie v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Oprávnené cieľové skupiny
 • zamestnanci
 • samostatne zárobkovo činné osoby
 • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
  • pre účely tejto výzvy sa touto cieľovou skupinou rozumie osoba oprávnená pre aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania vrátane uchádzača o zamestnanie podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov (ďalej len zákon o službách o zamestnanosti) a dobrovoľne nezamestnaná osoba
 • mladí ľudia vo veku do 25 rokov
 • starší ľudia v produktívnom veku (nad 50 rokov)
Oprávnené aktivity
 • tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.
 • podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania
 • podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance – oprávneným žiadateľom sú len stredné školy); stimulovanie pokračovania vštúdiu na nadväzujúcom stupni vzdelávania
 • podpora inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre osoby s osobitými vzdelávacími potrebami a iné znevýhodnené skupiny
 • podpora mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich zamestnaní, generovanie príkladov spolupráce zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania
 • identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote

Vzdelávacie programy, zamerané na vnútrofiremné vzdelávanie (in-company training) nie sú oprávnenými aktivitami a budú zo schvaľovacieho procesu vylúčené (odborné kurzy, školenia a tréningy pre vlastných zamestnancov, ktorí musia spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti pre tú – ktorú funkciu, obsluhu strojov a zariadení).

Oprávnené výdavky – priame
 • personálne výdavky interné – koordinačné činnosti
 • personálne výdavky interné – odborné činnosti
 • nájom hnuteľných alebo nehnuteľných vecí
 • školiaci materiál a potreby pre aktivity projektu
 • prevádzkové výdavky
 • nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem nehnuteľností) – max. 20%
 • cestovné náhrady
 • príspevok pre frekventantov, ako aj náhrady mzdy vrátane odvodov zamestnávateľa zúčastených osôb, výdavky spojené so stravovaním, ubytovaním, cestovným
 • občerstvenie
 • poradenské a konzultačné služby (napr. právne)
 • poplatok za vykonanie skúšky, získanie certifikátu
 • dodávky služieb na priame výdavky (napr. tvorba učebníc…) – max. 30%
 • výdavky súvisiace s akreditáciou programu, certifikáciou
 • odpisy už existujúceho hmotného a nehmotného majetku
 • vydavateľská činnosť
 • monitoring projektu
 • štúdie, expertízy, posudky dodávané externe
 • poplatky súvisiace so zavedením systému manažérstva kvality (výkon auditorov)
 • riziková prirážka
Oprávnené výdavky – nepriame
 • 15% paušálna sadzba z priamych personálnych výdavkov

KONTAKTNÉ OSOBY

Mária Gondová

manažér pre oblasť výskumu a inovácii

E-mail: gondova@granty.sk

Telefón: 0918 898 573

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov