0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


 INFORMAČNÝ MATERIÁL K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK

Podpora obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov


Kód výzvy:

02I02-29-V01

Špecifický cieľ:

Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou
1. Zelená transformácia,
2. Zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti,
3. Zníženie emisií CO2,
4. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy
Výzva je zameraná na podporu obnovy budov využívaných výhradne na nehospodárske činnosti alebo na zmiešané využitie.

Dátum vyhlásenia:

30.06.2022

Dátum uzavretia kôl:

01.12.2024

Minimálna výška NFP:

200 000 € bez DPH

Maximálna výška NFP:

5 000 000 € bez DPH

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

100 000 000 € bez DPH

Miera pomoci:

100%

Výdavky oprávnené od:

01.02.2020

Obdobie realizácie:

do 31.12.2025

Meranie v projekte:

Cieľom investície je dosiahnuť obnovenie určitého počtu metrov štvorcových celkovej podlahovej plochy budov stanoveného v POO. Napĺňanie tohto cieľa Vykonávateľ priebežne monitoruje v priebehu trvania investície prostredníctvom súhrnného sledovania napĺňania merateľných ukazovateľov jednotlivých projektov.
Merateľnými ukazovateľmi projektov sú:

 • hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie pred realizáciou Projektu (kWh/m2.a);
 • hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie po realizácií Projektu (kWh/m2.a);predpokladaná úspora primárnej energie (v %);
 • predpokladaná úspora primárnej energie (v MWh/a);
 • celková podlahová plocha budovy (v m2)

 

Oprávnenosť žiadateľa:

Oprávneným Žiadateľom pre poskytnutie prostriedkov mechanizmu je:

a) Správca majetku štátu – štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
b) Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
c) Mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
d) Mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia – v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
e) Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
f) Verejnoprávna inštitúcia – verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
g) Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu – štátny podnik), Železnice Slovenskej republiky) a iné,
h) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu)

 

Oprávnenosť budovy:

Predmetom poskytnutia prostriedkov mechanizmu sú aktivity na pamiatkovo chránenej verejnej budove alebo historickej verejnej budove vrátane aktivít realizovaných na priľahlom pozemku patriacom k budove.

Verejnou budovou na účely tejto Výzvy sú budovy:
– vo vlastníctve oprávneného Žiadateľa alebo v správe oprávneného Žiadateľa a
– nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky.

 

Za oprávnenú sa považuje aj budova v podielovom spoluvlastníctve alebo v spoločnej správe subjektov, pričom každý z týchto subjektov by mohol byť oprávneným Žiadateľom.

 

 1. Pamiatkovo chránená budova
  1. je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo
  2. má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo
  3. má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej zóne.

 

 1. Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je
  1. registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí16) alebo
  2. uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska17) alebo
  3. zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom.

 

Oprávnené výdavky sa vypočítajú na základe vyplnenia prílohy č.11 – Výpočet výšky požadovaných prostriedkov mechanizmu.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov