0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Rozvoj sektorových zručností


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rozvoj sektorových zručností


Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2017 / 3.1.1 / 3.1.2 / 01

Špecifický cieľ:

3.1.1 – Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnateľnosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
3.1.2 – Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Dátum vyhlásenia:

21. 12. 2017

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

23. 03. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

13. 06. 2018

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola:

13. 09. 2018

Termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola:

14. 01. 2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 EUR

Minimálna výška NFP:

25 000 EUR

Maximálna výška NFP:

200 000 EUR

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa:

0 %

Oprávnenosť žiadateľa:
 •  štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

Žiadateľ musí preukázať, že má súhlasné stanovisko pre realizáciu rozvoja cielených sektorových zručností vrátane IKT zručností pre profesie, ktoré sú na trhu práce požadované v danom odvetví hospodárstva.

Sektorové zručnosti sú všetky zručnosti nevyhnutné pre vykonávanie profesií vo všetkých sektoroch /odvetviach hospodárstva uvedených v SK NACE.

Oprávnené cieľové skupiny:
 • uchádzač o zamestnanie (UoZ)
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ZUoZ)
 • zamestnanec

Osoba cieľovej skupiny sa posudzuje podľa status platného v čase vstupu do projektu.

Oprávnené výdavky:
 • 013 – softvér
 • 014 – oceniteľné práva
 • 019 – ostatný dlhodobý nehmotný majetok
 • 021 – stavby
 • 022 – samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí
 • 023 – dopravné prostriedky
 • 027 – pozemky
 • 029 – ostatný dlhodobý hmotný majetok
 • 112 – zásoby
 • 352 – poskytovanie dotácií, príspevkov voči tretím osobám
 • 502 – spotreba energie
 • 503 – spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
 • 511 – opravy a udržiavanie
 • 512 – cestovné náhrady
 • 518 – ostatné služby
 • 521 – mzdové výdavky
 • 548 – výdavky na prevádzkovú činnosť
 • 551 – odpisy
 • 568 – ostatné finančné výdavky
 • 905 – ostatné spôsoby paušálneho financovania
 • 902 – paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov

Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:

521 – Mzdové výdavky

 • odborného personálu
  – odborný pracovník zamestnávateľa pre oblasť náboru a výberu zamestnancov
  – odborný pracovník zamestnávateľa pre oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov
  – inštruktor / majster
  – lektor
 • účastníkov aktivít (osôb cieľovej skupiny projektu), u ktorých sú prostredníctvom projektu rozvíjané sektorové zručnosti vrátane IKT zručností

905 – Ostatné spôsoby paušálneho financovania

 • projektový manažér
 • finančný manažér

Žiadateľ je povinný v rámci projektu zabezpečiť primeranú kvalitatívnu stránku vykonávaných činností osôb na pracovných pozíciách odborného personálu (t.j. minimálne kvalifikačné
a odborné predpoklady v problematike, na ktorú je projekt zameraný).

Pozn.:
Preukazovanie splnenia minimálnych kvalifikačných a odborných požiadaviek pre jednotlivé pozície sa pri podaní žiadosti o NFP neuplatňuje v prípade, ak žiadateľ ešte nemá vybrané konkrétne
osoby na navrhované pozície v projekte. V tomto prípade žiadateľ predkladá Čestné vyhlásenie a preukázanie splnenia podmienky sa vykoná až počas realizácie projektu


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov