0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve operačného programu Ľudské zdroje

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole


Cieľom výzvy je

 • zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu
 • zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

Ciele sú vytvorené v nadväznosti na výsledky žiakov v Programe medzinárodného hodnotenia žiakov PISA.

Kód výzvy:

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Špecifický cieľ:

1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Dátum vyhlásenia:

07.06.2018

Termín uzavretia hodnotiacich kôl:

15.3.2019

Minimálna výška NFP:

50 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

13 500 000 € (menej rozvinuté regióny)

1 500 000 € (Bratislavský kraj)

Doba realizácie:

12 – 24 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:
 • základné školy
 • zriaďovateľ základnej školy : obec, okresný úrad v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická alebo fyzická osoba
Cieľová skupina:
 • žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl
Oprávnené aktivity:

Povinné aktivity:

        1. tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na
zvýšenie, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností
vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia:

 • extra hodiny pre deti základných škôl

a / alebo

 • mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy (školský klub detí)

 

2. podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností

 • pedagogické kluby

a / alebo

 • vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

 

    3. riadenie  a koordinácia projektu


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov