0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb


Kód výzvy:

IROP-PO7-SC72-2021-74

Špecifický cieľ:

7.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb)

Dátum vyhlásenia:

13.8.2021

Termín uzavretia hodnotiacich kôl:

13.10.2021

13.12.2021

v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

21 000 000 EUR

Oprávnenosť žiadateľa a výška spolufinancovania:

 

  • obec, mesto, združenie obcí – 5%
  • subjekty zo súkromného sektora (právnická, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej/základnej školy), materská/základná škola – 10%
  • organizácia štátnej správy – 0%

 

Oprávnenosť aktivít:

 

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

A.1. cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií),

A.2. cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,

A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov,
hygienické zariadenia apod.),

A.4. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.),

A.5. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.

 

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:

B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov