0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov


Kód výzvy:

54/PRV/2022

Špecifický cieľ:

6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Dátum vyhlásenia:

31.3.2022

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

30.9.2022

Maximálna výška NFP:

50 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

28 950 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:

Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba, ktorá  v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ.

Mladý poľnohospodár je predstaviteľom poľnohospodárskeho podniku s výrobným potenciálom, meraným štandardným výstupom, od 10 000 € (vrátane) do 50 000 € (vrátane).

ŽoNFP musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia pôsobenia v podniku.

Na podporu nie je oprávnený podnik, ktorý dostal NFP v rámci predchádzajúcich výziev na podopatrenie 6.1 (aj prípad prevzatia existujúceho podniku mladým farmárom).

 

Oprávnenosť projektu:

Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby.

 

Oprávnenosť výdavkov:

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Vzhľadom na to, že podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia, oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa.

Bližšie informácie o výzve nájdete na webovej stránke PPA.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov