0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k dotáciám od Environmentálneho fondu


Špecifický cieľ:

A. Ochrana ovzdušia

B. Ochrana a využívanie vôd

C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

Termín uzavretia:

31.10.2019

Hlavné oblasti:
Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach získate z informačného listu v časti “Na stiahnutie” nižšie na tejto stránke, alebo nás neváhajte kontaktovať.

 

Oblasť A. Ochrana ovzdušia:

 

A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

 

Oblasť B. Ochrana a využívanie vôd:

 

BK1AP: Rozšírenie a intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
BK3AP: Ochrana vodných zdrojov
BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
BV4AP: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
BK1a: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpad. vôd rozostavanosť od 85,01 %
BK1b: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
BK1c: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpad. vôd rozostavanosť do 60,00 %
BK2a: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 85,01 %
BK2b: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
BK2c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť do 60,00 %
BK3a: Ochrana vodných zdrojov rozostavanosť od 85,01 %
BK3b: Ochrana vodných zdrojov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
BK3c: Ochrana vodných zdrojov rozostavanosť do 60,00 %
BK4a: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 85,01 %
BK4b Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
BK4c: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť do 60,00 %
BK5a: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 85,01 %
BK5b: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stok. siete rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť do 60,00 %
BV1a: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 85,01 %
BV1b: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
BV1c: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť do 60,00 %
BV2a: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 85,01 %
BV2b: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
BV2c: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 60,00 %
BV3a: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť od 85,01 %
BV3b: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
BV3c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť do 60,00 %
BV4a: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť od 85,01 %
BV4b: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
BV4c: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť do 60,00 %

 

Oblasť C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov:

 

C1: Triedený zber komunálneho odpadu
C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov