0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Podpora pre investície na spracovanie / uvádzania na trh a / alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov


Kód výzvy:

51/PRV/2021

Špecifický cieľ:

4.2 – Podpora pre investície na spracovanie, uvádzanie na trh  a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Dátum vyhlásenia:

16.12.2021

Termín uzavretia výzvy:

ZMENA TERMÍNU

29.4.2022

30.3.2022

Minimálna výška NFP:

10 000 €

Maximálna výška NFP:

200 000 € až 2 000 000 € (podľa oblastí)

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

170 000 000 €

Aktualita:

Pôdohospodárska platobná agentúra posunula termín uzavretia výzvy na 29.4.2022.

Bližšie informácie získate na tomto linku.

 Oblasti:
 1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 6. Pivovarníctvo – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 8. Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení

 

Oprávnení žiadatelia:
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností
 • Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie

 

Oprávnené aktivity pre oblasti 1 – 7:
 1. výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
 2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, balenia, označovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít
 3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete – príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
 4. nákup a využívanie chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh; výlučne svojej vlastnej produkcie/vlastných výrobkov alebo prepravu vstupných surovín do spracovateľského procesu
 5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové , inovatívne alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
 6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd, rekonštrukcia infraštruktúry, znižovanie energetických strát;
 7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;
 8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní na predaj vlastných produktov bez obmedzenia min. % predaja vlastných produktov (zahŕňa aj mobilné predajne pre zabezpečenie dostupnosti potravín v tzv. potravinových púšťach);
 9. investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).

 

Oprávnené aktivity pre oblasť 8:
 1. Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní (zahŕňa aj mobilné predajne). Žiadateľ bude odbytovať výhradne poľnohospodárske produkty a produkty vyrobené z poľnohospodárskych produktov.
 2. Investície do prepravy produktov priamo súvisiacich s bodom 1.

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov