0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Rozvoj zručností na podporu trhu práce


Kód výzvy:

OPLZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01

Špecifický cieľ:

8.1.1 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou, COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárenia

Dátum vyhlásenia:

1.6.2022

Termíny hodnotiacich kôl:

20.7.2022

12.9.2022

17.10.2022

Minimálna výška NFP:

25 000 €

Maximálna výška NFP:

2 000 000 € v rámci schémy štátnej pomoci

200 000 € v rámci schémy de minimis

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

18 500 000 €

Miera pomoci:

50% v prípade príspevku v rámci schémy štátnej pomoci

100% v prípade príspevku v rámci schémy pomoci de minimis                                

Oprávnenosť žiadateľa:
 • Zamestnávatelia
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto

zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú:

 • profesijné organizácie a komory
 • záujmové združenie právnických osôb
 • občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy

 

Oprávnenosť aktivít:

Hlavná aktivita – Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností
Aktivita je zameraná na nadobúdanie nových zručností / zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, t.j. na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa trhu práce v dôsledku krízy v kontexte pandémie COVID-19.
Vykonáva sa formou cieleného vnútropodnikového / vnútrofiremného vzdelávania a odbornej prípravy. Aktivita podporí aj zručnosti prispievajúce k prechodu na digitálnu ekonomiku vzhľadom na meniace sa hospodárstvo.

 

Aktivitu tvoria na seba nadväzujúce podaktivity:

Podaktivita 1 – Výber a príprava zamestnancov
Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 40 hod. pre zamestnávateľov školiacich do 49 osôb vrátane alebo 50 hod. pre zamestnávateľov školiacich 50 a viac osôb.
Cieľom podaktivity je výber vhodného zamestnanca, posúdenie jeho predpokladov na výkon pracovnej pozície podľa nového opisu pracovných činností na rovnakom pracovnom mieste alebo inom pracovnom mieste u zamestnávateľa.
Podaktivita 2 – Cielené získavanie pracovných zručností (teoretická časť a praktická časť)
Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 440 hod. pre jedného účastníka podaktivity.

Podaktivita je zameraná na prehlbovanie získaných cielených zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postupov, potrebných pre ďalšie uplatnenie zamestnanca u zamestnávateľa vykonávaných na základe pracovného pomeru na konkrétnom pracovnom mieste

 

Oprávnenosť výdavkov:

Pre účel realizácie projektu rozlišujeme mzdové výdavky nasledovne:

 • mzdové výdavky vynaložené na odborný personál projektu
 • mzdové výdavky vynaložené na účastníkov vzdelávacích aktivít
 • mzdové výdavky vynaložené na riadenie projektu

 

Bližšie informácie o výzve nájdete na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov