0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

DÔVERA

Spokojní klienti podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a oblasti výskumu a vývoja

KOMPLEXNOSŤ

Praktické skúsenosti z viac ako 300 spracovaných projektov

PROFESIONALITA

Od roku 2003 úspešné pôsobenie v oblasti komplexného poradenstva

Aj pre Váš projekt urobíme maximum! Kontaktujte nás

Poradenstvo pred prípravou projektu


e-poradňa o Vašom projektovom zámere na internetovej stránke spoločnosti

stručné Infolisty (1 A4) o vyhlásených a pripravovaných výzvach na stiahnutie zadarmo

osobné stretnutia o Vašom projektovom zámere v celej SR

zaradenie projektu a vhodnosť nastavenia výšky investície z pohľadu grantovej schémy

poradenstvo o rizikách a úskaliach Vášho projektu

Príprava projektu


spracovanie komplexného projektu (žiadosť o NFP, záväzná osnova/opis projektu, podnikateľský plán, finančné analýzy a plány)

koordinácia pri tvorbe stavebnej dokumentácie a stavebného rozpočtu investície

koordinácia pri kompletizácii povinných príloh projektu

odovzdanie projektu do hodnotenia na príslušnú implementačnú agentúru

spolupráca pri predkladaní dodatočných informácií v rámci procesu hodnotenia

Realizácia projektu


príprava podkladov pre podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok

aktuálne informácie a poradenstvo počas priebehu realizovania projektu

spracovanie   pravidelných   monitorovacích   správ

spracovanie žiadosti o platbu

spracovanie žiadosti o zmenu

spolupráca  pri  kontrolnom  audite  projektu  a  iné

Šetríme váš čas a financujeme váš rast

KONTAKTUJTE NÁS

Naši klienti

Spracovali sme viac ako 300 investičných projektov v rámci celého územia Slovenskej republiky. Boli to projekty aj pre týchto klientov:

rokov skúseností

spracovaných projektov

pre klientov