0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – PODNIKY


Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Špecifický cieľ:

4.1.1 -Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Dátum vyhlásenia:

22.12.2022

Termín uzavretia hodnotiacich kôl:

31.1.2023

28.2.2023

posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 EUR

Miera pomoci:

Malý podnik – 80 %

Stredný podnik – 70 %

Veľký podnik – 60 %

Oprávnenosť žiadateľa
 • Mikropodnik, malý, stredný a veľký podnik
 • Podnikajúci min. 36 mesiacov

 

Oprávnenosť aktivity

Hlavná aktivita:
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.


Podmienky oprávnenosti aktivít projektu:

 1. Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou.
 2. Podporené budú iba zariadenia:
  s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
  ii. bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky
  zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.
 3. Výzvou nebudú podporené projekty vylúčené z podpory podľa SŠP OZE, kapitola G Rozsah pôsobnosti.
 4. Podporené budú výlučne projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.
 5. NFP poskytnutý veľkému podniku v rámci tejto výzvy nesmie viesť k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ

 

Verejné obstarávanie

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť všetky verejné obstarávania / obstarávania na celú hlavnú aktivitu projektu, t. j. uzavrieť zmluvy s úspešnými uchádzačmi. Splnenie predmetnej skutočnosti bude overené v konaní o ŽoNFP.

V súlade s PPP č. 11 musia uzavreté zmluvy s úspešnými uchádzačmi nadobudnúť účinnosť až po predložení ŽoNFP.

 

Oprávnené výdavky
 • Nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením prevádzky zariadenia do výšky max. 10 % celkových oprávnených výdavkov
 • Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia

 

Merateľné ukazovatele
  • Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
  • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
  • Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
  • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov