0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


 INFORMAČNÝ MATERIÁL K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – OBCE


Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC411-2023-80      

Špecifický cieľ:

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR  

Dátum vyhlásenia:

7.2.2023

Dátum uzavretia kôl:

28.2.2023

31.3.2023

posledný pracovný deň nasledujúceho mesiaca

Minimálna výška NFP:

neurčuje sa

Maximálna výška NFP:

750 000 EUR

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

5 000 000 EUR

Spolufinancovanie:

 

Žiadateľ Miera pomoci
Organizácia štátnej správy 100 %
Ostatné subjekty verejnej správy (verejnoprávne inštitúcie) 95 %
Subjekty územnej samosprávy

(obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie)

95 %

 

Oprávnenosť aktivity:

Hlavná aktivita:
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Podporené budú iba zariadenia:

  • s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy
  • bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

 

Podmienky oprávnenosti:
  • povinnou prílohou žiadosti je energetický audit
  • žiadateľ musí mať ukončené verejné obstarávanie

 

Výzva je zverejnená na webe operačného programu Kvalita životného prostredia.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov