0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o grant

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl


Kód výzvy:

PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR

Opatrenie:

4.2 – Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

Dátum vyhlásenia:

14. 07. 2023

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

16. 10. 2023

16. 01. 2024

trojmesačný interval

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

50 000 000 EUR

Miera pomoci:

92 %

Oprávnenosť žiadateľa:
 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ
 • obec
 • samosprávny kraj ako zriaďovateľ
 • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy
 • subjekt zo súkromného sektora – právnická osoba alebo fyzická osoba

 

Oprávnenosť aktivít:

a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania,

b) debarierizácia škôl a školských zariadení (pozri časť debarierizácia škôl a školských zariadení),

c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení,

d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších,

e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

Typ akcie e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ akcií.

 

Oprávnenosť výdavky:

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

013 – Softvér

014 – Oceniteľné práva

02 – Dlhodobý hmotný majetok

021 – Stavby

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

11 – Zásoby

112 – Zásoby

90 – Zjednodušené vykazovanie výdavkov

907 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky

93 – Rezerva

930 – Rezerva na nepredvídané výdavky

 

Link:

Ďalšie informácie o výzve a jej celé znenie nájdete na webovom sídle eurofondy.gov.sk


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov