0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Výzvy pre obce z operačného programu Slovensko na rok 2023


V rámci Programu Slovensku budú tento rok vyhlasované nové výzvy pre obce týkajúce sa infraštruktúry, cyklodopravy, výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd.

Nižšie Vám uvádzame témy výziev, ktoré budú vyhlásené tento rok.

 

Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia základných škôl pre zabezpečenie komplexnosti výchovno-vzdelávacieho procesu:

Termín vyhlásenia:                          1Q/2023

Vyčlenené fin. prostriedky:          52 mil. EUR

Oblasti aktivít:

 • Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania
 • Debarierizácia škôl a školských zariadení
 • Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
 • Budovanie a modernizácia učební vrátane vonkajších
 • Podpora kvality a dostupnosti poskytovanej starostlivosti v systéme poradenstva a prevencie
 • Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

 

Podpora cyklodopravy:

Termín vyhlásenia:                          2Q/2023

Vyčlenené fin. prostriedky:          20 mil. EUR

Oblasti aktivít:

 • Podpora cyklistickej a inej nemotorovej dopravy
 • Zvyšovanie povedomia o cyklodoprave, kampane na informovanie verejnosti o prínosoch cyklodopravy

 

Modernizácia miestnych komunikácií, jej mostných objektov a súčastí:

Termín vyhlásenia:                          2Q/2023

Vyčlenené fin. prostriedky:          7 mil. EUR

Oblasti aktivít:

 • Podpora miestnych komunikácií a mostných objektov
 • Posilnenie infraštruktúry

 

Špecifický cieľ 2.5: Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva:

Termín vyhlasovania:                      3Q/2023 – 4Q/2023

Vyčlenené fin. prostriedky:           cez 250 mil. EUR

Výzvy:

 • Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody – fázované projekty
 • Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov – fázované projekty
 • Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ – Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 EO
 • Výstavba, intenzifikácia alebo modernizácia úpravní vôd
 • Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO so zameraním najmä na územia prioritné z environmentálneho hľadiska mimo dobiehajúcich regiónov

 

Podpora budovania zelených prvkov v sídlach a zlepšenie kvality životného prostredia obyvateľov:

Termín vyhlásenia:                          3Q/2023

Vyčlenené fin. prostriedky:          9 mil. EUR

Oblasti aktivít:

 • Podpora budovania sídelnej zelene (parky, sprievodná vegetácia komunikácií, kvetinové záhony)
 • Umelo vytvorené prvky (fontány, pitné fontánky, rosiče vzduchu)

 

V roku 2023 budú vyhlásené aj menšie výzvy pre obce ako oprávneného žiadateľa:
 • Investície do rozvoja administratívnych a analytickostrategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv a mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v komunite alebo partnerov pôsobiacich v komunite
 • Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku
 • Podpora vysporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK – DOP. Výzva umožní legislatívne vysporiadať pozemky pod rómskymi obydliami.
 • Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie prostredníctvom projektov spolupráce v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy, prípadne intervenčné projekty v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy na zvýšenie kvality verejných politík a odolnosť demokracie

 

Ďalšie informácie o výzvach na rok 2023 nájdete aj na webových stránkach Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Harmonogram so všetkými oblasťami nájdete TU a aj na stránke eurofondy.gov.sk


Na stiahnutie:

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov