0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu základného výskumu a aplikovaného výskumu a vývoja v rámci Agentúry pre podporu výskumu a vývoja


Kód výzvy:

VV 2021

Dátum vyhlásenia:

10.9.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

11.11.2021

Maximálna výška NFP:

250 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

33 000 000 €

Maximálna doba realizácie:

48 mesiacov

Oprávnenosť žiadateľa:
  • žiadateľ je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
  • riešiteľ musí byť registrovaný v jednej z uvedených databáz (WoS – Web od Science, Scopus alebo ORCID)
Oprávnenosť aktivít:
  • základný výskum a aplikovaný výskum a vývoj

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov