0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Nadácia ESET

Nadácia ESET logo

Nadácia ESET

Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať najmä komunitám a organizáciám na Slovensku, ale aj jednotlivcom. Medzi hlavné aktivity patrí primárne rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, ochrana zdravia, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti.


 GRANTY:

Podpora vzdelania

 • zvýšenie záujmu o IT,
 • podpora deti a mládeže pri výučbe programovania a matematiky,
 • obnova učební informatiky na základných školách,
 • vytvoriť nové šance pre vzdelanie sociálne znevýhodnených skupín

Ochrana zdravia a charita

 • investícia do kúpy zdravotníckych prístrojov, ktoré pomáhajú zachraňovať životy,
 • finančná podpora rehabilitácií a zdravotných pomôcok pre jednotlivcov

Budovanie lepšej spoločnosti

 • rozvoj komunít, demokracie, občianskej spoločnosti,
 • kultúrne aktivity,
 • dobrovoľnícke verejno-prospešné a filantropické aktivity,
 • aktivity komunít zamestnancov spoločnosti ESET a ich rodinných príslušníkov

Pravidlá prerozdeľovania finančných prostriedkov nadácie ESET:

 

Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s.r.o. Podľa tu zverejneného procesu prerozdeľuje finančné prostriedky nadobudnuté z:

 • asignácie 2 % dane z príjmov spoločnosti ESET, s.r.o. a darov spoločnosti ESET, s.r.o.,
 • asignácie 2 % (resp. 3 %) dane zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o., resp. ďalších fyzických osôb,
 • finančných darov donorov, ktorí prispeli priamo na účet Nadácie.

 

Viac informácií nájdete:

Nadácia ESET – pre žiadateľov

Zamestnanecký fond:

 

Cieľom programu je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity zamestnancov spoločnosti ESET a umožniť im, aby sprostredkovali pomoc tam, kde vidia, že je potrebná a kde bude dobre využitá.

Podporované projekty sa týkajú rozvoja a zlepšenia kvality života komunity a obcí na Slovensku, v ktorej zamestnanci žijú, a to v nasledujúcich oblastiach:

 • Podpora vzdelávania
 • Ochrana zdravia a poskytovanie sociálnej pomoci (projekty zamerané na podporu zdravia a prevencie, aktivity zamerané na zdravý životný štýl, prevenciu a liečbu drogovo závislých, projekty zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľstva)
 • Ostatné filantropické projekty (projekty zamerané na zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu a rozvoj športu, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia a iné)

Suma vyčlenená na Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET pre rok 2018 bude oznámená po zasadnutí Správnej rady nadácie spolu aj s termínom pre podávanie žiadostí. Maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 2 000 EUR.

 

Viac informácií nájdete:

Nadácia ESET – zamestnanecký fond

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov