0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o príspevok

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania


Kód výzvy:

PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST

Dátum vyhlásenia:

20.6.2023

Dátum uzavretia hodnotiacich kôl:

29.9.2023

30.11.2023

posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca

Celková alokácia:

46 244 205 EUR

Minimálna výška NFP:

250 000 EUR

Maximálna výška NFP:

4 000 000 EUR

Miera pomoci:

92 %

Oprávnené územie realizácie:
 • Trenčiansky kraj (okres Prievidza, Partizánske)
 • Košický kraj (okres Košice I-IV – okolie, Michalovce)
 • Banskobystrický kraj (okresy Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom)
Ciele výzvy:
 • zabezpečenie účinného a adresného prepojenia študijných a učebných odborov s ohľadom na aktuálne trendy na trhu práce pre potreby rozvoja regionálnej ekonomiky v transformujúcich sa regiónoch;
 • rozvíjanie študijných a učebných odborov, ktoré sú pre súčasný trh práce potrebné a ktorých absolventi sú uplatniteľní v nedostatkových, alebo najžiadanejších kvalifikáciách a profesiách;
 • vytvorenie vhodných podmienok pre vznik nových experimentálnych študijných a učebných odborov napríklad pre potreby (nových) hospodárskych odvetví v regiónoch zasiahnutých transformáciou

 

Oprávnené aktivity:

1. Podpora infraštruktúry a vybavenia na  účely formálneho a neformálneho vzdelávania

 1.a obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk stredných odborných škôl pre odborný výcvik, odbornú prax, ktoré prebiehajú na strednej odbornej škole, jazykové učebne, IT učebne, vyučovacie miestnosti.

1.b výstavba, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov a pracovísk stredných odborných škôl, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces, vrátane ich stredísk odbornej praxe a školského hospodárstva.

 

2. Rozvoj a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy

2.a aktualizácia štátnych a školských vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce;
2.b vzdelávanie pedagogických zamestnancov s dôrazom na potreby transformujúcich sa regiónov vrátane seminárov a workshopov.
2.c podpora nových metód a inovatívneho prístupu ku vzdelávaniu vrátane zapojenia odborníkov do vyučovacieho procesu za účelom zosúladenia teoretických a praktických vedomostí.

 

Spolu s jednou alebo viacerými hlavnými aktivitami uvedenými vyššie je možné realizovať aj ďalšie hlavné aktivity:

 1. zvýšenie atraktívnosti stredných odborných škôl, napr. prostredníctvom vytvorenia kreatívnych/komunitných zón pre žiakov za účelom zefektívnenia a štruktúrovania výchovno-vzdelávacieho procesu;
 2. popularizačné a náborové aktivity na zvýšenie atraktívnosti stredného odborného vzdelávania.

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov