0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Nadácia SPP


Grantové programy:

 

Kultúra

Zachovávanie kultúrneho dedičstva a podpora projektov zameraných na ochranu a oživenie kultúrnych pamiatok, zvykov a tradícií.

 • Program Obnovme si svoj dom

 

Ochrana zdravia

Poskytovanie pomoci partnerským organizáciám, ktoré realizujú projekty zamerané na podporu zdravia, prevencie a  aktivít zameraných na zdravý životný štýl.

 • Medicínske prístroje
 • Podpora športu

 

Regionálny rozvoj:

Podpora obcí a regiónov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream, a.s.

 • SPPoločne
 • Program Municipality
 • Program podpory komunít NAFTA
 • Grantový program Regióny

 

Podpora znevýhodnených

Nadácia sa snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

 • Program Opora
 • Program O krok vpred

 

Vzdelávanie

Prispievanie k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácii škôl.

 • Partnerské projekty
 • SPPravmeTo

 

 


Tieto a bližšie informácie nájdete na:

Nadácia SPP

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov