0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020

Prioritná os 1

Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita 1.2

Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických  inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ 1.2.1

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľov

Opis špecifického cieľa

Špecifický cieľ je zameraný na podporu spoločného kolaboratívneho VaV a partnerstiev  podnikateľského  sektora  a výskumných  inštitúcii formou dlhodobých projektov strategického výskumu  individuálnych  výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK, ktoré sú kľúčovým prvkom pre zvýšenie kvality a kvantity výstupov v oblasti príspevku VaV k hospodárskemu rastu SR.

Aktivity

Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno – vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK

 • Plánovaný termín otvorenia výzvy 09/2015 (alokácia na výzvu = 190 000 000 EUR)

Podpora dlhodobého strategického výskumu (7-10 rokov) v oblastiach špecializácie RIS3 SK

 • Plánovaný termín otvorenia výzvy 09/2015 (alokácia na výzvu = 150 000 000 EUR)

Tematické zameranie
projektu

Oprávnení žiadatelia

organizácie VaV

 • štátny sektor VaV
 • sektor VŠ
 • neziskový sektor VaV
 • podnikateľský sektor

verejnoprávne inštitúcie zriadené zo zákona
výskumné organizácie z členských krajín EÚ

Výkonnostný rámec - Výskum a inovácie

Príloha č. 4 OP VaI – Oblasti špecializácie RIS3 SK

OBLASTI HOSPODÁRSKEJ ŠPECIALIZÁCIE

 • Automobilový priemysel a strojárstvo
 • Spotrebná elektronika a elektrické prístroje
 • Informačné a komunikačné produkty a služby
 • Výroba a spracovanie železa a ocele

Rozvojové tendencie pre oblasti hospodárskej špecializácie ekonomiky:

 • zvyšovanie domácej pridanej hodnoty produktov, najmä efektívnym transferom technológií a výsledkov vedy a výskumu do výrobného procesu,
 • rozvoj výrobných postupov v priemysle orientovaných na lepšie využívanie dostupných zdrojov, vyššiu mieru recyklácie a využívanie materiálov priateľských k životnému prostrediu využitím vedecko-technologického rozvoja a inovácií,
 • využívanie, nasadenie a nahrádzanie doposiaľ používaných materiálov za materiály moderné s novým a vyšším komplexom úžitkových vlastností, vrátane technologickej spracovateľnosti (obrábanie, tvárnenie, spájanie),
 • rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti hutníctva, strojárenstva, energetiky a integrovaných priemyselných zariadení, s ohľadom na aplikáciu a použitie ľahkých kovov a moderných materiálov vo výrobe dopravnej a stavebnej techniky s cieľom znižovania celkovej hmotnosti a príspevku k zelenej ekonomike, vývoj a aplikačné využitie kompozitných materiálov,
 • rozvoj technologických investičných celkov, najmä v oblasti energetiky a priemyselných zariadení, s ohľadom na internacionalizáciu aktivít a rozvoj tzv. „emerging countries“,
 • zefektívnenie produkčných a logistických procesov,
 • použitie robotizácie a IKT vo výrobných procesoch,
 • zapojenie sa do dodávateľských reťazcov a internacionalizácia („aj nákup kooperácie je nákupom“),
 • transfer know-how od veľkých k malým a naopak v rámci kooperačných vzťahov,
 • energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energií.

PERSPEKTÍVNE OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE

 • Automatizácia, robotika a digitálne technológie
 • Spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin
 • Výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií (vrátane smart fertilizations)
 • Kreatívny priemysel
 • Zhodnocovanie domácej surovinovej základne
 • Podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regióne výskytu.

Rozvojové tendencie v perspektívnych oblastiach špecializácie:

 • nové technológie umožňujúce prenos, spracovanie a uchovávanie dát,
 • inteligentné produkčné systémy,
 • inteligentná a priemyselná doprava,
 • technológie pre inteligentný manažment spotreby,
 • progresívne chemické technológie pre výrobu moderných hnojív,
 • technológie a služby pre aktívny život a starnutie, t. j. pre zdravotnú starostlivosť, diagnostiku a wellness,
 • podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regiónoch výskytu.

Niektoré identifikované oblasti špecializácie majú čiastočne vytvorené podmienky zvyšovania svojej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom realizácie VaI aktivít aj v spolupráci s VaI organizáciami s infraštruktúrnymi kapacitami. Pre zefektívnenie ich činnosti však bude potrebné dobudovať potrebnú štruktúru, mechanizmy a väzby, ktoré prispejú k zvýšeniu ich inovačnej výkonnosti.

OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE Z HĽADISKA DOSTUPNÝCH VEDECKÝCH A VÝSKUMNÝCH KAPACÍT

 • Materiálový výskum a nanotechnológie
 • Informačno-komunikačné technológie
 • Biotechnológie a biomedicína
 • Pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu
 • Udržateľná energetika a energie

Rozvojové tendencie na základe dostupných VaI kapacít:

 • VaI v oblasti nových materiálov, ich komponentov, polymérnych kompozitov a ich využitia v praxi,
 • VaI v oblasti spájania dynamických častí strojov a mechanizmov za účelom zvyšovania životnosti a výkonnosti zariadení,
 • v oblasti plastov výskum orientovaný napr. na využívanie recyklovateľnosti a biodegradovateľných plastov v špecifických aplikáciách so zníženou záťažou na životné prostredie po ukončení doby životnosti,
 • VaI v oblasti zvárania, navárania a aj netradičného spájania komponentov,
 • v oblasti VaI technológií pre prieskum a ťažbu surovín,
 • VaI technológií získavania elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov (voda, slnko, vietor, biomasa a geotermálnej energie),
 • výskum v jadrovej energetike so zameraním na bezpečnosť, uloženie vyhoreného paliva; výskum reaktorov štvrtej generácie a problematiky jadrovej fúzie, účasť Slovenska v globálnych projektoch,
 • vývoj v oblasti zlepšovania účinnosti systémov prenosu energie,
 • vývoj inovatívnych riešení umožňujúcich racionálne hospodárenie v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve znižujúcich zaťažovanie životného prostredia, ako sú moderné hnojivové systémy a chemické substancie používané v týchto odvetviach,
 • technológie so zameraním na špeciálne chemické a farmaceutické substancie,
 • vývoj riešení v kontexte adaptácie na zmenu klímy a posilňovania vnútornej bezpečnosti.

Uvedené perspektívne oblasti v súčasnej dobe nemajú v rámci SR vytvorené dostatočné podmienky pre ekonomické zhodnotenie, a preto bude potrebné dobudovať väzby medzi vedecko-výskumnými pracoviskami a podnikateľským sektorom, ako aj mechanizmy priameho ekonomického zhodnocovania.

Podporou uvedených identifikovaných prioritných oblastí sa dosiahne pozitívny efekt pri riešení celospoločenských tém, akými sú:

 • uplatnenie mladých ľudí v meniacich sa podmienkach,
 • starnutie populácie a kvalita života,
 • marginalizované skupiny a sociálna inklúzia,
 • znižovanie emisií, ochrana a lepšie využívanie prírodných zdrojov (hlavne vody, pôdy a lesov),
 • adaptácia na zmenu klímy, atď.

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov