0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

SME Instrument – granty pre malé a stredné podniky

Nástroj SME Instrument je výlučne určený pre malé a stredné podniky založené v krajinách EÚ alebo v krajinách zapojených do programu Horizont 2020. Dôraz je kladený na inovatívne malé a stredné podniky s potenciálom rozvoja, rastu a implementácie. Nástroj je zameraný na podporu rozvojových a inovačných aktivít malých a stredných podnikov.

Prečo sa zúčastniť

 • zviditeľnenie na úrovni EÚ
 • možnosť expandovania na nové trhy
 • komplexná podpora od nápadu cez vývoj až po uvedenie inovácie na trh

Výhody SME Instrument

 • možnosť participácie jediného podniku na projekte
 • zapojené môžu byť veľké firmy i výskumné organizácie ako tretia strana alebo subdodávatelia
 • získate nenávratný finančný príspevok
 • grant Vám preplatí prácu vykonanú na Vašom projekte
 • podávať návrhy projektov je možné priebežne a zoznam podporených projektov je zverejnený štvrťročne
 • stačí preukázať výrazný dopad na rast vášho podnikania (nemusíte prísť s prevratným výskumným projektom)

Podmienky účasti na SME Instrument

 • MSP musí mať sídlo v členskom štáte alebo pridruženom štáte EÚ
 • možnosť podať len jednu žiadosť v rámci SME Instrument (platí pre fázu 1 i fázu 2)
 • podporu je možné získať len pre inovácie na úrovni 6 – 9 TRL stupnice

Fázy podpory inovácií a aktivity

 • podporu zo SME Instrument je možné získať v troch samostatných fázach

Fáza 1

štúdia realizovateľnosti

Paušál 50 000 € / 6 mesiacov

Fáza 2

výskum, vývoj

0,5 – 3 milióny € / 1 – 2 roky

Fáza 3

komercializácia

Nepriame financovanie

 • Štúdium technologickej a komerčnej realizovateľnosti
 • Hľadanie partnerov
 • Zhodnotenie rizík
 • Výskum a vývoj technológií, produktov a služieb
 • Demonštrácie, prototypy, testovanie
 • Replikácia trhu
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Školenia, networking
 • EU Quality Label

Informácie o aktuálnych výzvach nájdete v sekcii Nájdi si projekt.