0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Nájdi si projekt

Aktuálne výzvy
  • Výskum v prospech malých a stredných podnikov
Siedmy rámcový program – Kapacity

FP7-SME-2011-BSG
Cieľom výzvy je podporovať inovačné kapacity európskych malých a stredných podnikov a ich prínos k vývoju nových technológií výroby produktov a vývoju nových trhov prostredníctvom pomoci pri zadávaní výskumu, zvyšovaní ich výskumného úsilia, rozširovaní ich sietí, lepším využívaním výsledkov výskumu a získavaním technologického know-how, preklenúť rozdiely medzi výskumom a inováciami prostredníctvom spolupráce na európskej úrovni.

Bližšie informácie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=32

  • Energeticky efektívne budovy
Siedmy rámcový program – Kooperácia

FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
Cieľom výzvy je podporovať nové efektívne riešenia pre výrobu energie, skladovanie a použitie vzťahujúce sa na vykurovanie a teplú vodu v existujúcich budovách, výrobu materiálov na nové energeticky úsporné stavebné komponenty s obmedzeným únikom energie, energeticky úsporné technológie pre budovy vrátane vybavenia a podpora prístupu geoklastrov k podpore cieľov európskej energetickej efektívnosti.

Bližšie informácie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=355

  • Rozvoj výskumného potenciálu v konvergenčných a okrajových regiónoch EU
Siedmy rámcový program – Kapacity

REGPOT-2011-1
Cieľom výzvy je posilnenie výskumných jednotiek založených v konvergenčných regiónoch EU, ktoré potrebujú nové znalosti a podporu pre realizáciu ich vlastného vývoja. To pomôže zlepšiť kapacity ich výskumníkov aby sa mohli úspešne zúčastňovať v aktivitách na úrovni EU.

Bližšie informácie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=320

  • Zdravie
Siedmy rámcový program – Kooperácia

FP7-HEALTH-2011-single-stage
Cieľom je zlepšovanie zdravia európskych občanov a zvyšovanie konkurencieschopnosti a posilnenia inovačnej kapacity európskych zdravotníckych odvetví a podnikov, riešenie globálnych otázok vrátane nových epidémií. Dôraz bude kladený na translačný výskum (uplatňovanie základných objavov v klinickej praxi vrátane vedeckého overovania výsledkov pokusov) , rozvoj a overovanie nových liečebných postupov, metódy na podporu zdravia a prevencie, vrátane podpory zdravia detí, zdravého starnutia, diagnostické nástroje a liečebné technológie, ako aj udržateľné a efektívne systémy zdravotnej starostlivosti.

Bližšie informácie:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=323

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=324