0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Poskytované služby

Partnerstvo na viac ako 8 rokov…

Budeme Vás sprevádzať od vytvorenia myšlienky až po 5 ročný monitoring realizácie…

1. Poradenstvo pred prípravou projektu
 • denný monitoring aktuálnych informácií súvisiacich so štrukturálnymi fondami na www.granty.sk
 • e-poradňa o Vašom projektovom zámere na internetovej stránke spoločnosti
 • stručné Infolisty (1 A4) o vyhlásených a pripravovaných výzvach na stiahnutie zadarmo
 • osobné stretnutia o Vašom projektovom zámere v celej SR
 • zaradenie projektu a vhodnosť  nastavenia výšky investície z pohľadu grantovej schémy
 • poradenstvo o rizikách a úskaliach Vášho projektu
2. Príprava projektu
 • spracovanie komplexného projektu (žiadosť o nenávratný finančný príspevok, záväzná osnova/opis projektu, podnikateľský plán, finančné analýzy a plány)
 • manažment obchodnej verejnej súťaže a verejného obstarávania
 • koordinácia pri tvorbe stavebnej dokumentácie a stavebného rozpočtu investície
 • koordinácia pri kompletizácii povinných príloh projektu
 • odovzdanie projektu do hodnotenia na príslušnú implementačnú agentúru
 • spolupráca a podpora pri predkladaní dodatočných informácií v rámci procesu hodnotenia
3. Realizácia projektu
 • príprava podkladov pre podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok
 • aktuálne informácie a poradenstvo počas priebehu realizovania projektu
 • spracovanie pravidelných monitorovacích správ
 • spracovanie žiadosti o platbu
 • spracovanie žiadosti o zmenu
 • podpora pri kontrolnom audite projektu a iné

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov