0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

“Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc”


„Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc“

 


Cieľ: Podpora je určená pre veľké podniky na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how).
 Kód výzvy  PSK-MH-001-2023-DV-FST
 Dátum vyhlásenia  29.9.2023
 Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola  30.11.2023
 Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola  každé 3 mesiace
 Alokácia finančných prostriedkov na výzvu zo zdrojov EÚ  36 013 000 EUR
 Oprávnenosť miesta realizácie projektu  Okresy Prievidza, Partizánske, Michalovce, Košice I., Košice II., Košice III. , Košice IV., Košice – OKolie
 Intenzita pomoci pre verejný, neziskový a súkromný sektor  40% – Okres Prievidza a Partizánske
 60% – Okres Košice a Michalovce
Minimálna výška dotácie 200 000 EUR
Maximálna výška dotácie neurčuje sa
Oprávnený žiadateľ
 • Veľké podniky, ktoré sú zároveň prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci
Oprávnené aktivity
  • Vybudovanie novej prevádzky, zavedenie výroby nových produktov, zásadná zmena existujúceho výrobného procesu, rozšírenie výroby produktov existujúcej prevádzky.
  • Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (strojov, prístrojov, zariadení) a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how a pod.).
  • Projekt musí vytvoriť pracovné miesta.

KONTAKTNÉ OSOBY

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov