0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Eurofondy 2014-2020

Partnerská Dohoda 2014 -2020

Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o  využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020.

Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.

Partnerská dohoda 2014 - 2020

Prioritou SR je zameranie investícií na kľúčové odvetvia rastu a tými sú:

 • dopravná infraštruktúra,
 • výskum, vývoj a inovácie,
 • podpora malých a stredných podnikov,
 • ochrana životného prostredia,
 • digitálna agenda,
 • energetická efektívnosť
 • a obnoviteľné zdroje energie.

Nemenej dôležité budú investície do:

 • zamestnanosti,
 • vzdelávania,
 • sociálneho začlenenia,
 • zvýšenia efektívnosti verejnej správy.

Slovenská republika bude v programovom období 2014 – 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom nasledovných operačných programov.

P.č. Operačné programy Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky v EUR
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 266 776 537
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR 3 966 645 373
3. Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR 1 754 490 415
6. Efektívna verejná správa MV SR 278 449 284
7. Technická pomoc ÚV SR 159 071 912
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR 1 545 272 844
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR 15 785 000
SPOLU 15 329 374 992

Pre bližšie oboznámenie sa s operačnými programami Vám pripájame odkazy na schválené dokumenty operačných programov.

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov