0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Zmluvné vzťahy v rámci projektov podporených z grantov


Kedy:

raz mesačne

Kde:

kancelária GP Consulting, s. r. o., Kukučínova 20, Banská Bystrica

Cena:

75 € bez DPH

Cieľ školenia:

Dnes je príliš rýchla doba a pre dobré rozhodnutia potrebujete mať  správne a zrozumiteľné informácie.

Príďte na náš seminár a ja jednom mieste sa dozviete všetky povinnosti vyplývajúce zo zmlúv o grant a iných, ktoré budete musieť uzatvoriť počas realizácie projektu.

Obsah školenia:

 – Povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Záväzné termíny v rámci zmluvy

Možné sankcie a korekcie vyplývajúce z pochybení

Závažné porušenia zmluvných podmienok

 – Postup krokov a aktivít ako sa bude Váš projekt realizovať

 – Povinnosť registrácie dodávateľa do registra partnerov Verejného sektora

 – Zmluva o záložnom práve

Zoznam podkladov potrebných pre zriadenie záložného práva

Postup krokov a časový harmonogram

 – Poistenie dlhodobého hmotného majetku zakúpeného v rámci projektu. Aký typ poistenia si zvoliť.

 – Následný monitoring projektu a Vaše povinnosti po skončení projektuKONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov