0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Twinning

Twinning

TWINNING - Európa pre občanovProgram “Európa pre občanov” 2007-2013

Je nástrojom Európskej komisie na podporu aktívneho európskeho.

Zameriava sa na zlepšenie európskej občianskej participácie a podnecuje spoluprácu medzi občanmi a ich organizáciami z rôznych krajín, formou stretnutí, spoločných aktivít a rozvíjaní vlastných nápadov nadnárodného charakteru v európskom prostredí.

Akcia 1 “Aktívni občania pre Európu”

V rámci tejto akcie je možné získať príspevky pre mestá a obce na organizovanie spoločných podujatí a akcií v rámci partnerstva miest za účelom vytvárania nových alebo podpory existujúcich družobných partnerstiev medzi mestami.
(TOWN TWINNING)

Výhodou je možnosť spojiť tento program s oslavami Dní obce alebo akýmkoľvek iným podujatím, v rámci ktorého je možné pozvať medzinárodnú delegáciu z partnerskej obce (mesta), utužiť vzájomné vzťahy medzi obcami (mestami) alebo začať nové partnerstvá.

Pri usporadúvaní stretnutí sa počíta s rôznymi športovými a kultúrnymi podujatiami a akciami do ktorých sa môžu zapojiť hostia a obyvatelia obce. Program pomáha obci zviditeľniť sa a podporuje cestovný ruch.

Grant na stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest je určený na spolufinancovanie organizačných nákladov hostiteľského mesta (ubytovanie, strava, miestna doprava, priestory na stretnutia a pod.) a cestovných výdavkov pozvaných delegácií.

Granty sa vypočítavajú na základe paušálnych sadzieb a nespájajú sa priamo so žiadnymi konkrétnymi nákladmi, ktoré sa preto nemusia zaúčtovať alebo doložiť dokladmi.

Grant na organizačné náklady sa vyráta podľa sadzby 14 € na deň a účastníka a grant na cestovné výdavky podľa sadzby 0,027 € na km a účastníka.

O finančnú podporu pri organizovaní podujatí môže požiadať obec v ktorej sa bude stretnutie konať, nezisková organizácia alebo partnerský výbor v s právnym postavením, ktorý zastupuje miestne orgány.

Ďalšie informácie:
http://www.etwinning.net/
https://www.minedu.sk/etwinning/
http://www.zmos.sk/o-partnerskej-spolupraci-miest-town-twinning.phtml?id3=26584&module_action__58258__id_art=16282

Twinning Citizenship logoTwinning - EAO EA logo