0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Štátna pomoc

Jednou z foriem pre žiadanie dotácií na Slovensku je program Štátnej pomoci, ktorej hlavným cieľom je podporovať ekonomické zázemie menej rozvinutých oblastí  s vysokou mierou nezamestnanosti a znižovať  tak existujúce regionálne rozdiely.

Štátnou pomocou sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi.

Oprávnenými žiadateľmi sa môžu stať:

 • podnikatelia a združenia podnikateľov,
 • štátne orgány,
 • vyššie územné celky,
 • obce,
 • iné právnické osoby poskytujúce štátnu pomoc

Pre splnenie podmienok čerpania pomoci je dôležité naplniť aj časť OPRAVNENÉ NÁKLADY.

Za tieto výdavky sa považujú náklady na obstaranie:

 • pozemkov
 • budov
 • nového technologického a strojového vybavenia
 • nehmotného investičného majetku – licencie, patenty a pod. alebo
 • mzdové náklady novovytvorených pracovných miest počas obdobia 2 rokov

Zákon o investičnej pomoci delí projekty, ktoré je možné podporiť, do štyroch kategórií:

 1. priemysel
 2. cestovný ruch
 3. technologické centrá
 4. centrá strategických služieb

Každá z uvedených kategórií má zadefinované vlastné podmienky, ktoré je potrebné splniť na to, aby sa subjekt mohol o pomoc uchádzať.

Maximálna výška investičnej pomoci predstavuje maximálny podiel z oprávnených nákladov, ktorý môže byť investorovi schválený vo forme investičnej pomoci. Maximálna intenzita investičnej pomoci sa určuje na základe výšky HDP na obyvateľa v danom regióne.

Maximálne regionálne intenzity pomoci pre západné Slovensko sú 25%, pre stredné a východné Slovensko 35%.

Štátna pomoc môže byť poskytnutá dvoma spôsobmi:

Priamou formou, čo predstavuje:

 • dotácia, príspevok, grant,
 • úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého podnikateľovi,
 • úhrada časti úveru,
 • návratná finančná výpomoc.

Nepriamou formou:

 • poskytnutie štátnej záruky alebo bankovej záruky,
 • poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo na iných sankciách podľa osobitného predpisu,
 • predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,
 • poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,
 • odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.

NAJMENEJ ROZVINUTÉ REGIÓNY:

V rámci Slovenska boli identifikované oblasti s najvyššou mierou nezamestnanosti, ktoré sa označujú ako NAJMENEJ ROZVINUTÉ REGIÓNY (NRO). V týchto oblastiach sa môžu podnikatelia uchádzať o štátnu pomoc, kde preinvestujú 100 000 EURO a zamestnajú 10 ľudí na TPP.

V rámci mapky Slovenska sú tieto oblasti zvýraznené tmavo žltou farbou.

Oblasti s najvyššou mierou nezamestnanosti (NRO)

V prípade konkrétnych otázok Vám veľmi rád poskytne informácie náš projektový manažér:

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

0907 109 118

mikolaj@granty.sk

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov