0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Praxou k zamestnaniu


Hlavnou oprávnenou aktivitou projektu je poskytovanie finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto. Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.

Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov. Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax sa poskytnú zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na pracovný úväzok dohodnutý v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (ďalej „plný alebo polovičný pracovný úväzok“) na dobu minimálne 6 mesiacov, resp. na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne najmenej počas 6 mesiacov a najviac počas 9 mesiacov.

 

Cieľová skupina

Mladí ľudia, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) úradov:

 • UoZ vo veku do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not in employment, education or training – ďalej len „NEET“),
 • UoZ – NEET vo veku do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiac

 

Oprávnení žiadatelia:

 1. zamestnávateľ – podnikateľ, ktorý je veľkým podnikom
 2. zamestnávatelia zriadení zákonom
 3. rozpočtové a prísp. organizácie zriadené orgánom štátnej a verejnej správy
 4. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC
 5. obce a VÚC
 6. orgány štátnej a verejnej správy

 

Oprávnenými žiadateľmi o finančné príspevky sú aj:

 1. a)neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie a i., ktoré vykonávajú hospodársku činnosť za účelom dosahovania zisku
 2. zamestnávateľ – podnikateľ, ktorý je mikro, malým alebo stredným podnikom

 

Dĺžka mentorovaného zapracovania trvá minimálne 3 mesiace a maximálne 6 mesiacov v závislosti od počtu mesiacov podporovania pracovného miesta . Po ukončení mentorovaného zapracovania bude nasledovať obdobie praxe, počas ktorej si budú mentorovaní zamestnanci prehlbovať dovtedy získané praktické zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postupy potrebné pre výkon konkrétneho povolania. Dĺžka praxe trvá vždy 3 mesiace bez ohľadu na dobu mentorovaného zapracovania. Zároveň bude musieť byť splnená podmienka zamestnania minimálne počas 6 mesiacov.

 

Príspevok:

 • Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladovsúvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou najviac vo výške 5% z CCP na rok 2017 poskytovaný 1 x počas mentorovaného zapracovania + 1 x počas praxe
 • Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax vo výške 95 % CCP zamestnanca, maximálne vo výške 50% minimálnej CCP na rok 2017
 • Finančný príspevok na mentorovanie vo výške najviac 12,5 % z minimálnej CCP na rok 2017

Viac informácií nájdete na:

Národný projekt “Praxou k zamestnaniu”

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov