0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Interregy

Najnovšie výzvy na cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Maďarskom, nájdete: 

INTERREG – výzvy na cezhraničnú spoluprácu

ČO JE INTERREG?

 

Interreg bol vyvinutý ako Iniciatíva Spoločenstva s rozpočtom vo výške 1 miliardy EUR, ktorá sa v roku 1990 vzťahovala výlučne na cezhraničnú spoluprácu. Táto iniciatíva bola neskôr rozšírená o nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V období 2014-2020 je Európska územná spolupráca popri cieli Rast a zamestnanosť, jedným z dvoch cieľov Kohéznej politiky. V priebehu rokov sa stal INTERREG kľúčovým nástrojom Európskej únie na podporu spolupráce medzi partnermi z rôznych krajín. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach.

Interreg SR a Česko

Slovenská republika – Česká republika

2014 – 2020


Pre programové obdobie je oficiálnym názvom programu: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Jeho skrátená podoba je: Interreg V-A SK-CZ

Príprava nového programu Interreg V-A medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pre programové obdobie 2014 – 2020 začala vo februári 2012. Prípravu zastrešoval riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a národný orgán (Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR). Na príprave nového programu sa podieľali zástupcovia slovenských i českých programových partnerov.

Program vychádza z príslušných nariadení Európskeho parlamentu a Rady zverejnených v Úradnom vestníku EU – http://eur-lex.europa.eu/

Základné informácie o programe:

Oprávneným územím, v ktorom bude možné realizovať aktivity sú naďalej oblasti pohraničia na úrovni NUTS III, rozprestierajúce sa na území Slovenskej a Českej  republiky. V Slovenskej republike ide o územie Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike o územia Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezkeho kraja.

Program zároveň umožňuje realizáciu aktivít v súlade s článkom 20, bod 2 nariadenia 1299/2013, v rámci ktorého za určitých podmienok bude možné realizovať aktivity mimo programového územia.

Program naďalej uplatňuje princíp vedúceho partnera, ktorý ponesie zodpovednosť za realizáciu projektu. Každý vedúci partner musí mať min. jedného cezhraničného partnera. Pri výbere projektov bude naďalej kladený dôraz na pozitívny cezhraničný dopad.

Nové nariadenia stanovujú podmienku splnenia min. troch kritérií spolupráce zo štyroch definovaných, na rozdiel od súčasného programu, kedy stačilo, aby projekt splnil kritéria dve. Platí, že prvé dve kritéria sú povinné. Kritéria spolupráce:

 • spoločná príprava projektu
 • spoločná realizácia projektu
 • spoločný personál
 • spoločné financovanie

K sprísneniu pravidiel došlo i pri naplňovaní ukazovateľov výstupu projektu, ktoré budú stanovené pre každú investičnú prioritu. Každý projekt bude musieť prispieť k ich naplneniu.

O finančný príspevok budú môcť žiadať verejnoprávne, neziskové organizácie alebo podnikateľské subjekty. Pre každú prioritnú os bude spresnený zoznam oprávnených žiadateľov.

Tematické zameranie:

Cieľom programu je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť spoločné výzvy prihraničných regiónov. Program je zameraný na nasledujúce oblasti:

 • podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojenia a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím;
 • investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania zručností a celoživotného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných programov vzdelávania, odbornej prípravy a školení;
 • zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; ochrana a obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora ekosystémových služieb, vrátane siete NATURA 2000 a ekologickej infraštruktúry;
 • podpora právnej a správnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

Finančný rámec

Rozpočet programu predstavuje 90 mil. EUR z prostriedkov ERDF.
Výška dotácie bude max. 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Viac informácii TU: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/

Interreg SR - Poľsko

Poľsko – Slovenská republika

2014 – 2020


Program INTERREG V-A PL – SK bude zameraný najmä na rozvoj dostupnosti územia a podporu udržateľnej dopravy, ochranu životného prostredia, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov a na investície do vzdelávania. Program bude taktiež podporovať aj cezhraničné vzťahy prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách typu „ľudia ľuďom“.

 Viac informácií o  programe je možné nájsť na http: https://sk.plsk.eu/vyzva-na-predlozenie-navrhov

Interreg SR - Maďarsko

Slovenská republika – Maďarsko 

2014 – 2020


Dokument Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko popisuje všetky relevantné informácie týkajúce sa programu, ktorý bude realizovaný medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Obsahuje podrobný popis vybraných prioritných osí a súvisiacich implementačných postupov. Súčasťou dokumentu je tiež nastavenie riadiacich štruktúr a všetkých ostatných významných otázok, ktoré sú základom pre dosiahnutie úspechu stanovených cieľov..

S cieľom podporiť proces nastavenia Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a zlepšiť jeho kvalitu, zdôvodňujúc jeho primeranosť, súdržnosť jeho cieľov, indikátorov, finančných prostriedkov, rovnako ako jeho monitorovací a hodnotiaci system, bolo vykonané Predbežné hodnotenie.

Cieľom Strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo integrovať aspekty životného prostredia do procesu prípravy a schvaľovania programu s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja. Celá Programová stratégia je postavená na koncepte udržateľného rozvoja a niektoré programové ciele, priority a opatrenia sú priamo zamerané na podporu rozvoja technológií a rozvoja infraštruktúry pre nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj úsporný a ekologický vývoj.

Požiadavky udržateľného rozvoja sa odrážajú nielen v konkrétnych cieľoch, ale sú tiež integrované do programu ako horizontálne princípy, ktoré sledujú zameranie programu na prevenciu kvality prírodných zdrojov. Jednoznačný prínos k udržateľnému rozvoju je zároveň kritériom oprávnenosti v procese hodnotenia všetkých aktivít. Princíp rovnakých príležitostí sa odráža v návrhu ukazovateľov monitorovania a hodnotenia, v kritériách oprávnenosti a kritériách výberu projektov, ktoré budú použité v rámci opatrení.

V zmysle nariadení Európskej komisie bude Program INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko prispievať k Stratégii Európskej únie Európa 2020 pre inteligentný a udržateľný a inkluzívny rast, ako aj k dosiahnutiu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Podrobnejšie informácie nájdete: http://www.skhu.eu/programme/program-spoluprace

Interreg Stredná Európa

Interreg CENTRAL EUROPE Programme

2014-2020


Európska komisia v roku 2012 navrhla, aby nadnárodný program CENTRAL EUROPE naďalej financoval projekty európskej územnej spolupráce v 8 členských štátoch EÚ: Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko, južná a východná časť Nemecka a severná časť Talianska. Novým členom programu sa stalo Chorvátsko, naopak Ukrajina v novom programovacom období členom nie je.
CENTRAL EUROPE je jedným zo 14 nadnárodných programov podporovaných v rámci cieľa “Európska územná spolupráca”.

Program je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je súčasťou kohéznej politiky EÚ v období 2014-2020, ktorej cieľom je prispievať k dosiahnutiu cieľov a základných pilierov rozvoja pre región Európy → Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Tieto sú bližšie špecifikované v dokumente “Stratégia Európa 2020“.
Program spolufinancuje projekty spolupráce pre posilnenie regionálnej inovácie, podporu nízkouhlíkových stratégií, ochranu a valorizáciu prírodných a kultúrnych zdrojov a zlepšenie dopravných prepojení. Kľúčové elementy programu boli dohodnuté participujúcimi členskými štátmi v nadväznosti na dôkladnú konzultáciu s relevantnými partnermi počas posledných dvoch rokov.

Priorita 1: Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť STREDNEJ EURÓPY

Špecifický cieľ 1: Zlepšiť udržateľné prepojenia medzi aktérmi inovačných systémov pre posilnenie regionálnej inovačnej kapacity v strednej Európe

Príklady aktivít:

 • inovačné siete a klastre
 • transfer výsledkov VaV do praxe
 • služby podporujúce inovácie
 • uľahčenie prístupu k financovaniu inovácií
 • zvýšenie spolupráce medzi výskumným, verejným a súkromným sektorom

Špecifický cieľ 2: Zlepšiť schopnosti a podnikateľské zručnosti pre pokrok v ekonomickým a sociálnych inováciách v stredoeurópskych regiónoch

Príklady aktivít:

 • zvyšovanie zručností zamestnancov v nových technológiách, produktoch, službách a procesoch (regionálne  stratégie inteligentnej špecializácie)
 • zlepšenie zmýšľania alebo prístupu k podnikaniu
 • zlepšenie technologických a manažérskych kompetencií v podnikaní pre posilnenie sociálnej inovácie
 • zavedenie nových vzdelávacích systémov zohľadňujúcich demografickú zmenu

Priorita 2: Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v STREDNEJ EURÓPE

Špecifický cieľ 1: Vyvinúť a realizovať riešenia na zvýšenie energetickej účinnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energií vo verejnej infraštruktúre

Príklady aktivít:

 • zlepšenie energetickej efektívnosti (energetická účinnosť a využívanie OZE) vo verejných budovách
 • novátorské technológie šetrenia energie
 • harmonizácia štandardov a certifikačných systémov
 • inovatívne energetické služby, stimuly a schémy financovania

Špecifický cieľ 2: Zlepšiť územne založené nízkouhlíkové energetické stratégie plánovania a politiky zmierňujúce klimatické zmeny

Príklady aktivít:

 • zlepšenie energetickej výkonnosti
 • využitie endogénneho potenciálu obnoviteľných zdrojov
 • zlepšenie energetického manažmentu v súkromnej sfére
 • zníženie spotreby energie (dopytovo orientované)
 • zlepšenie koordinácie energetických sietí

Špecifický cieľ 3: Zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných mestských územiach s cieľom znížiť emisie CO2

Príklady aktivít:

 • koncepty integrovanej mobility a služieb
 • systémy riadenia pre nízkouhlíkovú mobilitu
 • nové nízkouhlíkové technológie pre mestskú verejnú dopravu  (vrátane inovatívnych finančných modelov)
 • podpora inteligentnej nízkouhlíkovej mobility

Priorita 3: Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v STREDNEJ EURÓPE

Špecifický cieľ 1: Zlepšiť kapacity integrovaného environmentálneho manažmentu pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov

Príklady aktivít:

 • udržateľný manažment chránených oblastí alebo oblastí s vysokou prírodnou hodnotou
 • udržateľné využívanie prírodných zdrojov pre potreby regionálneho rozvoja
 • inovatívne environmentálne technológie/nástroje
 • podpora integrovaného environmentálneho manažmentu
 • harmonizácia environmentálneho manažmentu

Špecifický cieľ 2: Zlepšiť kapacity pre udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva a zdrojov

Príklady aktivít:

 • zhodnocovanie kultúrneho dedičstva a potenciálu kreatívneho priemyslu
 • integrované územné stratégie založené na kultúrnom dedičstve
 • manažérske nástroje pre ochranu a udržateľné využívanie  kultúrneho dedičstva
 • podpora využívania kultúrneho dedičstva pre regionálny ekonomický rast

Špecifický cieľ 3: Zlepšiť environmentálny manažment vo funkčných mestských územiach s cieľom zlepšenia kvality života v nich

Príklady aktivít:

 • riadenie a zlepšenie kvality životného prostredia v mestách
 • posilnenie kapacity pre environmentálne plánovanie v mestách
 • zmierňovanie konfliktov vo využití  pôdy
 • rehabilitácia a reaktivácia  nefunkčných priemyselných zón (brownfields)
 • podpora inteligentných mestských stratégií (pilotné projekty)

Priorita 4: Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie STREDNEJ EURÓPY

Špecifický cieľ 1: Zlepšiť plánovanie a koordináciu regionálnych systémov osobnej dopravy pre ich lepšie napojenie na národné a európske dopravné siete

Aktivity:

 • lepšie prepojenie periférnych regiónov s existujúcimi sieťami
 • zlepšenie regionálnych verejných dopravných systémov osobnej opravy, predovšetkým naprieč hranicami
 • testovanie pilotných aplikácií a služieb pre inteligentnú regionálnu mobilitu
 • vývoj zlepšených služieb mobility vo verejnom záujme

Špecifický cieľ 2: Zlepšiť koordináciu medzi aktérmi v oblasti nákladnej dopravy s cieľom zvýšiť využívanie multimodálnych ekologických riešení v nákladnej doprave

Aktivity:

 • posilnenie multimodality ekologických systémov nákladnej dopravy
 • zlepšenie koordinácie medzi aktérmi multimodálnej nákladnej prepravy
 • optimalizácia sietí nákladnej dopravy
 • zvýšenie podielu logistiky priaznivej pre životné prostredie
 • „ekologizácia“ poslednej míle nákladnej dopravy (napr. logistické plánovanie)

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov