0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov


Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Špecifický cieľ:

4.3.1 – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Dátum vyhlásenia:

13.7.2021

Termíny hodnotiacich kôl:

29.10.2021

30.11.2021

posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

Minimálna výška NFP:

100 000 €

Maximálna výška NFP:

1 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

44 000 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:
 • organizácie štátnej správy
 • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
 • ostatné subjekty verejnej správy

 

Spolufinancovanie:

Organizácie štátnej správy:                0%

Ostatné subjekty verejnej správy:    5%

Subjekty územnej samosprávy:        5%

 

 

Oprávnené aktivity:

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

 1. zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 2. modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 3. inštalácia systémov merania a riadenia;
 4. zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
 5. inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov