0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Podpora DSV


Podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR


Do tejto výzvy už nie možné podať projekt so žiadosťou o dotáciu, výzva už bola uzatvorená.

Strategickým cieľom výzvy je podpora vysokokvalitných projektov dlhodobého strategického výskumu a vývoja celoslovenského významu zameraných na podporu excelentných/kvalitných výskumno-vývojových aktivít v oblastiach špecializácie RIS3 SK, ktoré budú realizované medzisektorovými konzorciami aj s účasťou podnikateľského sektora.

Cieľom každého projektu je vytvoriť konkrétne výsledky, ktoré majú silný potenciál využiteľnosti v následnej praxi (prototyp/patentovateľné duševné vlastníctvo/nový postup/nová metóda, postup a pod.) v oblastiach hospodárskej špecializácie/perspektívnej oblasti špecializácie RIS3 SK.

Podporené budú projekty zamerané na jednu alebo viaceré oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít:

 • materiálový výskum a nanotechnológie
 • informačno-komunikačné technológie
 • biotechnológie a biomedicína
 • pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu
 • udržateľná energetika a energie

Každý návrh projektu musí mať identifikovanú väzbu medzi oblasťami špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít na minimálne jednu oblasť hospodárskej/perspektívnej hospodárskej špecializácie:

a) oblasti hospodárskej špecializácie:

 • automobilový priemysel a strojárstvo
 • spotrebná elektronika a elektrické prístroje
 • informačné a komunikačné produkty a služby
 • výroba a spracovanie železa a ocele

b) perspektívne oblasti špecializácie:

 • automatizácia, robotika a digitálne technológie
 • spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatín
 • výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií (vrátane smart fertilizations)
 • kreatívny priemysel
 • zhodnocovanie domácej surovinovej základne
 • podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regióne výskytu

Oprávnení žiadatelia:

Žiadateľom v tejto výzve bude môcť byť akákoľvek organizácia (výskumná inštitúcia z verejného sektora, štátneho sektora, sektora vysokých škôl, neziskového sektora výskumu a vývoja, podnikateľský subjekt), ktorá bude koordinátorom konzorcia.

Partnerstvo je v tejto výzve povinné a žiadateľ musí partnerstvo vytvoriť minimálne s dvoma ďalšími inštitúciami, pričom aspoň jedným partnerom musí byť podnikateľský subjekt a minimálne jeden partner musí byť vybraný z nepodnikateľských výskumných inštitúcií (štátny sektor VaV, sektor VŠ, neziskový sektor VaV) – t.j. celé konzorcium musí mať minimálne troch členov (1 žiadateľ a dvaja partneri).

Súčasne vzhľadom na povahu dlhodobého strategického výskumu a vývoja platí, že konzorcium (žiadateľ a partneri projektu) – jeho zloženie a kvalita – musí byť dostatočne reprezentatívne, aby predstavovalo výskumno-vývojovú iniciatívu celoslovenskej dôležitosti.

Dôraz má byť kladený aj na to, aby v nich aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007-2013 z OP Výskum a vývoj.

V prípade využitia článku 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je možné financovať v rámci predkladaných projektov nasledovné výdavky:

 • V rámci BSK – v projekte je možné mať priamo žiadateľa/partnera z BSK, prípadne len využiť kapacity individuálnych expertov/vedeckých pracovníkov, ktorých miesto výkonu práce v rámci projektu bude v BSK.
 • Možná je aj kombinácia oboch uvedených spôsobov. V rámci oprávnených výdavkov je možné financovať nevyhnutné personálne výdavky na výskumných pracovníkov (interní zamestnanci a dohoda o vykonaní práce a ďalšie formy v súlade s prílohou č. 5 výzvy „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov) a spotreba (prevádzkové náklady – energie, spotrebný materiál, chemikálie a pod.).
 • Inštitúcie so sídlom v BSK môžu byť aj priamo v pozícii žiadateľa/partnera v rámci predkladaných projektov.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

 • mimo BSK

Dátum predloženia ŽoNFP

 • prvé posudzované časové obdobie má dátum uzávierky dňa 31.8.2016
 • V prípade, ak dopyt predložených ŽoNFP dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rámci tejto výzvy, VA bezodkladne zverejní túto informáciu na webovom sídle opvai.sk. Súčasťou tejto informácie je aj upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy v prípade schválenia predložených ŽoNFP, pričom informácia je zverejnená najneskôr 1 mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy.
 • Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle opvai.sk s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Výška alokovaných prostriedkov zo zdrojov EÚ určených pre výzvu:

 • 218 000 000 EUR

Výška dotácie na projekt:

 • 10 000 000 EUR
 • 40 000 000 EUR

Doba realizácie projektu

 • 4 – 7 rokov

Intenzita podpory – podnik:

 • základný výskum: malý, stredný a veľký podnik (100 %)
 • priemyselný výskum: malý podnik (80 %), stredný podnik (75 %), veľký podnik (65 %)
 • experimentálny vývoj: malý podnik (60 %), stredný podnik (50 %), veľký podnik (40 %)
 • pomoc na zriadenie a modernizáciu výskumných infraštruktúr: malý, stredný a veľký podnik (50 %)

Intenzita podpory – výskumné inštitúcie:

 • štátny sektor VaV: 100 %
 • vysoké školy: 95 %
 • neziskový sektor VaV: 95 %

KONTAKTNÁ OSOBA


Mária Gondová

manažér pre oblasť výskumu a inovácii

E-mail: gondova@granty.sk

Telefón: 0918 898 573

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov