0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Podpora existujúcich podnikov


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch


Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Špecifický cieľ Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Dátum vyhlásenia 12.09.2017
Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola 15.11.2017
Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola 15.01.2018
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 50 000 000 EUR
Oprávnenosť miesta realizácie najmenej rozvinuté okresy *
Minimálne výška NFP 100 000 EUR
Maximálna výška NFP 1 000 000 EUR
Doba realizácie projektu maximálne 9 mesiacov

* najmenej rozvinuté okresy – Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica

Oprávnenosť  žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

 • osoby zapísané v obchodnom registri;
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro-, malé a stredné podniky.

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu.

Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové zdroje minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a NFP.

Podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejde o ekonomicky neaktívnu firmu).

Splnenie uvedených podmienok sa overí prostredníctvom ukazovateľov:

 1. Obrátka celkového majetku z tržieb vypočítaného ako podiel tržieb (súčet tržieb z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb) a hodnoty celkového majetku (suma všetkých aktív) podniku.
  Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,1.
 2. Podiel hodnoty celkového majetku podniku (vlastné aktíva podniku) a výšky celkových oprávnených výdavkov žiadateľa.
  Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,25.
  Minimálne vlastné aktíva firmy, uvedené v účtovnej závierke za rok 2016, musia byť vo výške 46 000 €.
Financovanie projektu

Minimálna výška oprávnených nákladov v rámci projektu musí byť 182 000 € bez DPH. To je najmenší projekt, ktorý je možné podať do grantovej schémy, aby výška dotácie bola pri intenzite 55% minimálne 100 000 €.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

Projekty musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP VaI, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva.

V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OPVaI:

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).
Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Rozvoj existujúceho MSP. Cieľom hlavnej aktivity je rozvoj existujúcich MSP za účelom vytvorenia predpokladu pre následnú kooperáciu MSP v rámci lokálnych produkčných systémov s veľkými domácimi a nadnárodnými spoločnosťami. Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a spĺňa zároveň aj všetky nasledujúce podmienky:

1. Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu produkčného procesu.

2. Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:

 1. založenia novej prevádzkarne,
 2. diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali,
 3. zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

3. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne jedného z nasledovných typov inovácie:

 1. inovácia produktu,
 2. inovácia procesu.

4. Projekt musí predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08.

5. Realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzky predmetu projektu (napríklad zakúpených technológií); t.j. na posúdenie oprávnenosti aktivít je potrebné okrem nákupu predmetu projektu zabezpečiť aj jeho prevádzkyschopnosť.

6. Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na nasledujúce odvetvia (v členení podľa SK NACE):

A. Priemysel

Vysoká technologická úroveň

21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
30.3 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení

Stredne vysoká technologická úroveň

20 Výroba chemikálií a chemických produktov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)
32.5 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb

Stredne nízka technologická úroveň

18.2 Reprodukcia záznamových médií
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 Výroba a spracovanie kovov
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (okrem 25.4)
33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka technologická úroveň

10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov
13 Výroba textilu
14 Výroba odevov
15 Výroba kože a kožených výrobkov
16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17 Výroba papiera a papierových výrobkov
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2)
31 Výroba nábytku
32 Iná výroba (okrem 32.5 a časti 32.4 – výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.)

Oprávnené výdavky
 • nákup softvéru (výdavky na obstaranie softvéru),
 • technické zhodnotenie / modernizácia softvéru,
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
 • nákup licencií (okrem výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru, ktoré sa zaraďujú do skupiny výdavkov 013),
 • nákup autorských práv a patentov,
 • nákup receptov,
 • nákup predmetov priemyselných práv (úžitkové vzory a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu).
 • nákup ostatných nehmotných aktív
 • nákup strojov, prístrojov, zariadení, technológií

KONTAKTNÉ OSOBY

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov