0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu investícií do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo


Číslo výzvy:

22/PRV/2017

Podopatrenie:

7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia:

31.05.2017

Dátum uzavretia:

31.11.2017

Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu:
Menej rozvinuté regióny 24 900 000,00 EUR
Viac rozvinutý región 1100 000,00 EUR
Výška podpory:

100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

Druh podpory:

Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

Celé územie Slovenska

Oprávnení žiadatelia:
 1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.

Oprávnené aktivity projektu
Aktivita 1 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov
Aktivita 2 investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
Aktivita 3 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu
Aktivita 4 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
Aktivita 5 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby považujú len služby spojené so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál a telocviční
Aktivita 6 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)

 

Oprávnené výdavky
 1. Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA,
 2. Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedené v bode 2.2, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a to v max. výške 5% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a. Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na PPA,
 3. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, uvedenými v bode 2.2, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné “ozelenenie” objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie;
Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt
Aktivita Zameranie Min. a max. výška OV na jeden projekt (v EUR )
1. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov Min.: 10 000
Max.: 150 000
2. investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia Min.: 10 000
Max.: 120 000
3. investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu Min.: 10 000
Max.: 50 000
4. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. Min.: 10 000
Max.: 200 000
5. investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb Min.: 10 000
Max.: 100 000
6. investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) Min.: 10 000
Max.: 100 000
Princípy uplatnenia hodnotiacich kritérií:
P.č. Kritérium Body Poznámka
1. Projekt sa realizuje v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti k 31.12. roku predchádzajúcom roku vyhlásenia výzvy:
– do 15 % vrátane
– nad 15%
14
16
V prípade, ak sa projekt realizuje vo viacerých okresoch, body sa pridelia na základe nezamestnanosti vypočítanej aritmetickým priemerom z údajov nezamestnanosti všetkých okresov, kde sa projekt realizuje.
2. Vidieckosť (hustota obyvateľstva na km2):
Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2:
– do 50 vrátane
– nad 50 do 100 vrátane
– nad 100
Projekt je umiestnený v okrese s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2:
– do 50 vrátane
– nad 50 do 100 vrátane
– nad 100
3
2
1
3
2
1
Maximálne 6 bodov. Údaje k 31.12 predchádzajúceho roka výzvy. U združení obcí sa vypočíta váženým aritmetickým priemerom.
3. Projekt podáva a je realizovaný v obci do 500 obyvateľov alebo projekt má dosah na viac obcí a podáva ho združenie obcí 2
4. Deklarované oprávnené výdavky žiadateľom v súvislosti s projektom sú:
Pri obciach do 500 obyvateľov vrátane
a) max. vo výške 100 tis. EUR vrátane
b) max. vo výške 150 tis. EUR vrátane
c) viac ako 150 tis. EUR
Pri obciach nad 500 do 750 obyvateľov vrátane
a) max. vo výške 150 tis. EUR vrátane
b) max. vo výške 200 tis. EUR vrátane
c) viac ako 200 tis. EUR
Pri obciach nad 750 do 1000 obyvateľov
a) max. vo výške 200 tis. EUR vrátane
b) max. vo výške 250 tis. EUR vrátane
c) viac ako 250 tis. EUR
Pri združení obcí
a) max. vo výške 250 tis. EUR vrátane
b) max. vo výške 300 tis. EUR vrátane
c) viac ako 350 tis. EUR
19
17
15
Maximálny počet bodov je 19.
5. Projekt súvisí aj s ekonomickým rozvojom alebo projekt kombinuje viacero akcií vytvárajúcich konkrétne podmienky pre ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t. z. napr., že podporené investície budú mať pozitívny vplyv na zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), za predpokladu súladu ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia a racionálneho využitia prírodných zdrojov alebo projekt obsahuje aj prvky zelenej infraštruktúry 8
6. Projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín alebo obsahuje prvky zelenej infraštruktúry 5
7. Obec alebo združenie ešte nemá schválený žiadny projekt v rámci podopatrení 7.2, 7.4 a 7.5 PRV SR 2014-2020 alebo v rámci súbežne vyhlásených výziev nepodalo viac žiadostí o NFP v rámci týchto opatrení. 4 Nevzťahuje sa na podopatrenie 7.3 a na výzvy v rámci CLLD.
8. Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie
a) vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu
b) spôsob realizácie projektu
c) rozpočet a nákladová efektívnosť
d) administratívna, odborná a technická kapacita
e) udržateľnosť projektu
max
40
Spolu maximálne 40 bodov.

Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

Ing. Jana Barvínková

projektový manažér

E-mail: barvinkova@granty.sk

Telefón: 0948 931 110

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov