0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


 INFORMAČNÝ MATERIÁL K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK

 Podpora investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie
a zlepšenia energetickej efektívnosti


Kód výzvy:

MoF – 1/2022

Špecifický cieľ:

Účel pomoci je podpora investícií do:

 • zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla s cieľom zvýšenia podielu elektriny a tepla vyrobeného vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla
 • rozvodov tepla pre účinné systémy CZT v súlade s čl. 46 nariadenia o skupinových výnimkách s cieľom zníženia energetickej náročnosti distribúcie tepla alebo chladu, a tým zníženia emisií skleníkových plynov, zvýšenia efektivity existujúcich sústav CZT napojením nových odberateľov a tým zvýšenia podielu využiteľného tepla pri výrobe  elektriny

Bližší opis vo výzve.

Dátum vyhlásenia:

26.07.2022

Termíny hodnotiacich kôl:

29.09.2022

02.12.2022

Minimálna výška NFP:

500 000 €

Maximálna výška NFP:

20 000 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
Miera pomoci:

závisí od aktivity a veľkosti podniku

Oprávnenosť žiadateľa:
 • právnická osoba, ktorá:
  podniká v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa § 5 ods. 1 zákona o tepelnej energetike
  A. Výrobcov tepla alebo výrobcov tepla a elektrickej energie, ktorí nevykonávajú
  inú činnosť, ako je uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B zákona o obchodovaní
  s emisnými kvótami okrem spaľovania palív (prevádzky v systéme EU ETS) alebo,
  B. Výrobcov tepla alebo výrobcov tepla a elektrickej energie s celkovým
  menovitým tepelným príkonom < 20 MW.
Oprávnené projekty:
 • Investičné projekty pre VÚ KVET
  Oprávnené aktivity projektu sú výstavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov využívaním vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla
 • Investičné projekty na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov
  Oprávnené aktivity projektu sú investičné projekty v zmysle článku 46 nariadenia o skupinových výnimkách zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu energetických (distribučných) sietí v rámci systémov CZT, vrátane systémov na akumuláciu tepla a chladu a smart riešení ako súčasť systémov centralizovaného zásobovania teplom a chladom, ktoré spĺňajú definíciu energeticky účinného systému CZT alebo na základe pomoci poskytnutej podľa tejto schémy budú po realizácii projektov túto definíciu energeticky účinného systému CZT spĺňať.

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov