0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Podpora nových a začínajúcich podnikov


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov
Schéma na podporu De Minimis


kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03
špecifický cieľ 3.1.1    Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
Dátum vyhlásenia 22.11.2016
Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola 15.02.2017
Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola 28.04.2017
Termín uzávierky 3. hodnotiaceho kola 15.08.2017
Alokácia finančných prostriedkov na výzvu zo zdrojov EÚ 35 000 000 EUR
Oprávnenosť miesta realizácie projektu mimo územia BK
Intenzita pomoci – základná 60%
Intenzita pomoci – zvýšená 75%
– platí pri mieste realizácie projektu (prevádzka) – okresy: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov
Minimálna výška dotácie 30 000 EUR
Maximálna výška dotácie 200 000 EUR
Doba realizácie projektu maximálne 18 mesiacov
Oprávnenosť žiadateľa
 • osoby zapísané v OR SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
 • ku dňu predloženia žiadosti podnikajú kratšie ako 36 mesiacov
Zameranie projektu – Oprávnenosť  odvetvia z hľadiska zamerania projektu (SK NACE)
PRIEMYSEL

Vysoká technologická úroveň

21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
30.3 Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení

 

Stredne vysoká technologická úroveň

20 Výroba chemikálií a chemických produktov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení i. n.
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3, 30.4)
32.5 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb

 

Stredne nízka technologická úroveň

18.2 Reprodukcia záznamových médií
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 Výroba a spracovanie kovov
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (okrem 25.4)
30.1 Stavba lodí a člnov (okrem časti 30.11 – stavba vojnových lodí)
33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

 

Nízka technologická úroveň

10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov
13 Výroba textilu
14 Výroba odevov
15 Výroba kože a kožených výrobkov
16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17 Výroba papiera a papierových výrobkov
18 Tlač a reprodukcia záznamových médií (okrem 18.2)
31 Výroba nábytku
32 Iná výroba (okrem 32.5 a časti 32.4 – výroba hracích automatov, hier fungujúcich po vhodení mince, biliardových stolov, špeciálnych stolov pre hry v kasíne atď.
SLUŽBY

Poznatkovo intenzívne služby

50 Vodná doprava
51 Letecká doprava
58 Nakladateľské činnosti (okrem 58.11, 58.13, 58.14, 58.21)
61 Telekomunikácie
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (okrem časti 62.01 Tvorba počítačových hier)
63 Informačné služby (okrem 63.91)
71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
72 Vedecký výskum a vývoj
73 Reklama a prieskum trhu
74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (okrem 74.20, 74.30 a časti 74.90 – činnosť osobných agentov alebo agentúr divadelných alebo iných umelcov)
93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti (okrem 93.12, 93.19, 93.21, 93.29 a okrem komerčných zariadení CR)

 

Oprávnené aktivity projektu
 • uvedenie nového alebo inovovaného produktu/služby na trh (prvé sprístupnenie produktu/služby na trhu, t.j. prvá dodávka produktu určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie)
 • alebo realizácia inovácie produkčného procesu
Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť minimálne jedna z nasledovných činností:
 • nákup nového hmotného a nehmotného majetku
 • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania
Súčasne s vyššie uvedenými činnosťami môže žiadateľ aktivity projektu realizovať aj:
 • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu/služby na trh – limit maximálne 15% z celkového rozpočtu projektu
 • posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu/služby alebo s inováciou produkčného procesu

(s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú BOZP a pod.)

 • limit na školenia – maximálne 10% z celkového rozpočtu
Oprávnené výdavky
 • nákup softvéru
 • technické zhodnotenie/modernizácia softvéru
 • vývoj aplikačného softvéru realizovaný dodávateľsky
 • nákup licencií
 • nákup autorských práv a patentov
 • nákup predmetov priemyselných práv
 • nákup ostatných nehmotných aktív
 • nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.
 • výdavky, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny stroja/prístroja/zariadenia alebo technológie, súvisiace s dodávkou a montážou stroja/prístroja/zariadenia alebo technológie
 • výdavky na vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov nevyhnutne súvisiace s účelom projektu a prevádzkovou funkčnosťou predmetu projektu (v prípade, ak vnútorné vybavenie je zaradené účtovnou jednotkou medzi dlhodobý hmotný majetok)
 • nákup hmotného majetku, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné sume 1700 EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý hmotný majetok (napr. vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov)
 • služby spojené so zavedením nástrojov elektronického podnikania
 • výdavky na školenia súvisiace s predmetom projektu (zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového alebo inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu)
 • nákup nehmotného majetku, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné sume 2400 EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nebol zaradený ako dlhodobý nehmotný majetok
 • výdavky spojené s posúdením zhody nového alebo inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • výdavky na marketing produktu žiadateľa, ktorý je predmetom projektu, a to najmä:
  • návrh obchodnej značky alebo loga produktu,
  • dizajn produktu, resp. obalu produktu,
  • softvérové a webové aplikácie,
  • mobilné aplikácie,
  • on-line marketing,
  • tvorba web stránok,
  • publikácie a tlačoviny (napr. grafický návrh tlačovín, preklady, letáky, katalógy, brožúry),
  • prezentačné systémy (napr. grafický návrh, banery, prezentačné steny, roll – upy), exteriérové systémy),
  • vizitky,
  • videoprezentácie produktov,
  • odborné semináre, konferencie a workshopy,
  • mediálna kampaň v televízii, rádiu, na internete,
  • inzercia a odborné články v printových médiách,
  • účasť na výstavách, veľtrhoch a iných verejných podujatiach výlučne v rozsahu nasledovných výdavkov: registračný poplatok, prenájom výstavnej plochy, zápisné do katalógu výstavy, prenájom stánku
 • mzdové výdavky – limit 25% z celkových oprávnených výdavkov
  • oprávnené výdavky sú výlučne mzdové výdavky na novovytvorené pracovné miesta súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu. Pracovné miesta musia byť obsadené zamestnancom na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle 41- 49a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.
  • výdavky na pracovné miesta obsadené na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru nie sú oprávnené
  • oprávneným výdavkom je cena práce t.j. hrubá mzda a zákonné odvody zamestnávateľa
  • oprávnené na financovanie sú tieto funkcie :
   • pomocný/administratívny pracovník (nižšie stredné vzdelanie alebo odborná prax v príslušnej oblasti v dĺžke minimálne 1 rok) – max. limit hrubej mzdy 435/mesačne pri plnom pracovnom úväzku
   • odborný pracovník (vyššie odborné vzdelanie alebo odborná prax v príslušnej oblasti v dĺžke minimálne 3 roky) – max. limit hrubej mzdy 609/mesačne pri plnom pracovnom úväzku
   • pracovník špecialista (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia alebo odborná prax v príslušnej oblasti v dĺžke minimálne 5 rokov) – max. limit hrubej mzdy 783/mesačne pri plnom pracovnom úväzku
Projekt musí predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa
Nízky stupeň Produkt a/alebo proces je pre podnik nový alebo podstatne inovovaný, pričom na slovenskom trhu už je dostupný/poskytovaný, resp. využívaný.V prípade nízkeho stupňa inovácie sa menia niektoré čiastkové funkcie, vlastnosti produktu alebo súčasti výrobného procesu podniku, ale ostatné ostávajú zachované, teda v pôvodnom prevedení.
Stredný stupeň Produkt a/alebo proces je pre podnik nový alebo podstatne inovovaný, pričom na slovenskom trhu je dostupný/poskytovaný, resp. využívaný obdobný produkt/proces, avšak s nižšími kvalitatívnymi parametrami.V prípade stredného stupňa inovácie ide napr. o zmenu podstatných funkcií produktu, pričom sa však nezmení jeho konštrukčná koncepcia, alebo ide o novú konštrukčnú koncepciu pri zachovanom pôvodnom princípe alebo o prípad, kedy nové vedecké poznatky smerujú k využívaniu nových princípov fungovania produktu, ide tu o principiálnu zmenu.
Vysoký stupeň Produkt a/alebo proces je pre slovenský trh nový. Produkt a/alebo proces v čase predloženia ŽoNFP nie je na slovenskom trhu dostupný a nevyrába/neposkytuje, resp. nevyužíva ho žiadny iný subjekt.
Projekt nemôže mať negatívny vplyv na životné prostredie.

V rámci podaných projektov sa bude sledovať počet vytvorených pracovných miest v podporených podnikoch.

Osobitne sa bude sledovať počet vytvorených pracovných miest pre osoby zo znevýhodnených sociálnych skupín (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím).

V oboch prípadoch sa posudzuje hodnota vytvoreného pracovného miesta vo vzťahu k celkovým oprávneným výdavkom.


KONTAKTNÉ OSOBY

Mária Gondová

manažér pre oblasť výskumu a inovácii

E-mail: gondova@granty.sk

Telefón: 0918 898 573

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov