0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Podpora pre kreatívny priemysel


Výzva: IROP-PO3-SC31-2016-5


Zameranie

Podpora prístupu k hmotným  a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os – 3

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ 3.1

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií


Do tejto výzvy už nie možné podať projekt so žiadosťou o dotáciu, výzva už bola uzatvorená.

Dátum vyhlásenia výzvy

17. október 2016

Dátum uzavretia výzvy

28. február 2017

Alokácia prostriedkov určených na čerpanie: 50 000 000EUR
Alokácia prostriedkov - kreatívny priemysel
Výška a intenzita pomoci na projekt:
Výška a intenzita pomoci pre podnik
Spôsoby financovania:
 • refundácia,
 • predfinancovanie,
 • kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania
Oprávnení žiadatelia:

Fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov – slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Týka sa písmena:

b) využívanie výsledkov  duševnej  tvorivej  činnosti  ich  autormi  (spisovatelia,  autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď) a písmena

d) pod číslom  8  –  Autorizovaný  architekt,  autorizovaný  krajinný  architekt  a číslom  10  – Reštaurátor  kultúrnych  pamiatok  a zbierkových  predmetov,  ktoré  sú  dielami  výtvarného umenia;

Fyzické  osoby  podnikajúce  na  základe  živnostenského  oprávnenia  podľa  zákona  č. 455/1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  v znení  neskorších  predpisov,  ktoré  sú registrované na území SR;

Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2,  § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;

Neziskové organizácie, občianske združenia.

Oprávnené aktivity:

Hlavné aktivity

1)  Obstaranie hmotného a nehmotného majetku  nevyhnutných pre výrobu a inovácie

2)  Výdavky  na  rekonštrukcie,  úpravu  a  obnovu  budov  v  súvislosti  s  nákupom  nových technológií, zariadení – oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu

3) Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.),

4)  Prenájmy  priestorov  a  technológií  pre  účely  výroby  (malosériovej),  inovácií  a  distribúcie (mimo kreatívneho centra),

5)  Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest.

Podporné aktivity

Riadenie projektu, informovanie a komunikácia, verejné obstarávanie, príprava žiadosti o NFP

Žiadateľ si môže vybrať jednu z uvedených aktivít alebo ich kombináciu, avšak:
 • hlavná  aktivita  č.  5    nemôže  byť  samostatnou  aktivitou  projektu,  iba  ako  kombinácia s aktivitami 1, 2, 3 alebo 4,
 • hlavná  aktivita  č.  2  nemôže  byť  samostatnou  aktivitou  projektu,  iba  v  kombinácii s aktivitou 1.

 

Upozornenie

Upozorňujeme  žiadateľov,  že  hlavným  cieľom  výzvy  je  podpora  tvorby  pracovných  miest v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Podmienkou poskytnutia príspevku je vytváranie nových  pracovných  miest.  Počet  novovytvorených  pracovných  miest  vo  vzťahu  k výške  žiadaného nenávratného  finančného  príspevku  je  jedným  z  hodnotiacich  kritérií  v procese  odborného hodnotenia  a rozlišovacím  kritériom  pri  výbere  projektov.

Žiadateľ  má  povinnosť  vytvoriť  minimálne jedno  pracovné  miesto  počas  realizácie projektu.

Oprávnenosť z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu

Žiadateľ  je  povinný  mať  ku  dňu  predloženia  ŽoNFP  vyhlásené  verejné  obstarávania  na  hlavné aktivity  projektu,  ktoré  budú  realizované  dodávateľsky  (uskutočnenie  stavebných  prác,  dodanie tovaru, poskytnutie služieb a pod.) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu.

Na rozdiel od uvedeného žiadateľ nie je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie:

 • na zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,
 • na  zákazky  s  nízkou  hodnotou  podľa  §  5  ods.  4  zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom obstarávaní, na zadávanie ktorých sa vzťahuje postup podľa § 117 tohto zákona.

Maximálna  celková  dĺžka  realizácie  hlavných aktivít  projektu  je stanovená  na  12  mesiacov.


KONTAKTNÉ OSOBY

Mária Gondová

manažér pre oblasť výskumu a inovácii

E-mail: gondova@granty.sk

Telefón: 0918 898 573

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov