0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci


Informačný materiál k 38. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci


Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC111-2018-38

Špecifický cieľ:

1.1.1 – Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov

Dátum vyhlásenia:

11. 01. 2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

15. 05. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

15. 10. 2018

Indikatívna výška finančných prostriedkov:

10 000 000 €

Minimálna výška príspevku:

nestanovuje sa

Maximálna výška príspevku:

1 500 000 €

Intenzita pomoci

Západné Slovensko – Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj

Žiadateľ Intenzita pomoci Spolufinancovanie
Malý podnik 45 % 55 %
Stredný podnik 35 % 65 %
Veľký podnik 25 % 75 %

Intenzita pomoci

Stredné a východné Slovensko – Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Žiadateľ Intenzita pomoci Spolufinancovanie
Malý podnik 55 % 45 %
Stredný podnik 45 % 55 %
Veľký podnik 35 % 65 %

Oprávnený žiadateľ:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, resp. s iným ako nebezpečným odpadom.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP:

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci špecifického cieľa

1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP sa pomoc poskytuje na nasledovnú hlavnú aktivitu projektu:

 • Podpora systémov triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov, t.j.: vybudovanie / modernizáciu (za účelom zvýšenia kapacity) dotrieďovacích liniek na vytriedené zložky komunálnych odpadov (napr. odpadov z plastu, papiera, skla). Za oprávnené bude považované vybudovanie t.j. stavebné práce a nákup technológie týkajúce sa zabezpečenia funkčnosti zariadenia na dotrieďovanie komunálnych odpadov. Medzi oprávnené výdavky patrí aj zariadenie na mechanickú úpravu odpadov – lis, určený na zmenšenie objemu dotriedených zložiek za účelom ich efektívnejšej dopravy do miesta zhodnotenia.

Projekt zameraný výlučne na nákup zariadenia na mechanickú úpravu odpadov – lisu, určeného na zmenšenie objemu dotriedených zložiek za účelom ich efektívnejšej dopravy do miesta zhodnotenia bude považovaný za neoprávnený (z dôvodu absencie príspevku k napĺňaniu ukazovateľa: zvýšenie kapacity pre triedenie komunálnych odpadov).

Oprávnené výdavky projektu:

 • nákup softvéru
 • nákup licencií
 • stavebné práce, napr.:
  – realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov, oplotenie, osvetlenie, inžinierske siete a pod.);
  – rekonštrukcia a modernizácia stavieb výlučne za účelom zvýšenia kapacity dotrieďovacích liniek na vytriedené zložky komunálnych odpadov (ďalej aj „KO“) akými sú napr. plasty, papier, sklo;
  – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy;
  – demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt;
 • nákup stavieb
 • stavebný dozor
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné), a to konkrétne:
  – technológie na dotrieďovanie vytriedených zložiek KO (napr. dotrieďovacia linka);
  – technológie na mechanickú úpravu odpadov (napr. lis) určené na zmenšenie objemu dotriedených zložiek KO (za účelom ich efektívnejšej dopravy do miesta zhodnotenia) výlučne v rámci budovania dotrieďovacej linky na vytriedené zložky KO a iba v prípade, že integrovanou súčasťou technológie na dotrieďovanie vytriedených zložiek KO nie je zariadenie na mechanickú úpravu odpadov;
  – váha na váženie zložiek KO;
  – veľkokapacitné nádoby na dočasné umiestnenie dotriedených zložiek KO.
 • nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených výdavkov na projekt
 • rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce

KONTAKTNÉ OSOBY

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov