0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov


Výzva: OPKZP-PO1-SC111-2016-15


Prioritná os – 1

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita – 1.1

Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ 1.1.1

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov


Do tejto výzvy už nie možné podať projekt so žiadosťou o dotáciu, výzva už bola uzatvorená.

Dátum vyhlásenia výzvy

31. október 2016

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola 1:

15. február 2017

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola 2:

15. jún 2017

Alokácia prostriedkov na výzvu zo zdrojov EÚ: 40 000 000 EUR
Výška príspevku - recyklácia
Legenda k tabuľke

Ak je projekt realizovaný na viacerých územiach s rozdielnou výškou príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov, NFP na projekt sa vypočíta použitím intenzity pomoci prislúchajúcej kraju s nižšou mierou spolufinancovania.

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: 12,5 mil. EUR

V prípade jedného investičného projektu, ktorého celkové oprávnené výdavky presiahnu 50 mil. EUR, musí upravená výška pomoci spĺňať podmienky definované v 2 ods. 20 nariadenia č. 651/2014.

Spôsoby financovania:

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov, t.j. predfinancovanie, zálohové platby alebo refundácia (resp. ich kombinácia), sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020.

V zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú predfinancovanie a zálohové platby umožnené pre prijímateľov realizujúcich schválené projekty v tzv. najmenej rozvinutých regiónoch, bližšie uvedené v Príručke pre žiadateľa. 

Oprávnení žiadatelia:

subjekty (oprávnené na podnikanie, resp. subjekty, ktoré sa stávajú účastníkom hospodárskej súťaže), ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať niektoré z nasledovných oprávnených podaktivít OP KŽP, resp. činností v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. Vzhľadom na skutočnosť, že činnosti podporované v rámci tejto výzvy predstavujú hospodársku činnosť, sú oprávnení žiadatelia (vrátane subjektov verejnej správy, neziskových organizácií alebo združení právnických osôb) považovaní za podnik:

a. Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov

 1. Subjekty územnej samosprávy:

– obce a vyššie územné celky

– rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom a

– združenia s výlučnou súčasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.

 1. Združenia fyzických alebo právnických osôb

– združenia právnických osôb (s účasťou subjektov územnej samosprávy), ktoré nie je možné zaradiť pod bod 1

 1. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

b. Recyklácia nebezpečných odpadov

 1. Subjekty územnej samosprávy

– obce a vyššie územné celky

– rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom a

– združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.

 1. Združenia fyzických alebo právnických osôb

– združenia právnických osôb (s účasťou subjektov územnej samosprávy), ktoré nie je možné zaradiť pod bod 1

 1. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Oprávnené územie:
Oprávnené územia - recyklácia
Oprávnené aktivity:

V rámci uvedeného typu aktivity sa podporujú investičné projekty zahŕňajúce počiatočné investície* v odpadovom hospodárstve (v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom), a to konkrétne tieto oprávnené podaktivity OP KŽP:

a. Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov, t.j.:

Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov,

Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov.

b. Recyklácia nebezpečných odpadov, t.j.:

Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nebezpečných odpadov,

Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie.

* počiatočná investícia je pre účely tejto schémy výlučne počiatočná investícia podľa čl. 2 ods. 49 písm. a) nariadenia o skupinových výnimkách, t. j. investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne, rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne, diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, alebo zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne

Predkladané projekty musia byť v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020. V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity zamerané výlučne na nákup zariadení na úpravu odpadov.

Oprávnenosť z časového hľadiska:

Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP. Splnením tejto podmienky poskytnutia príspevku bude preukázaný stimulačný účinok pomoci podľa príslušnej schémy štátnej pomoci uplatňovanej v rámci tejto výzvy.

Začatie prác je buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác.

Oprávnenosť z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu

Žiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených vo výzve) mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v rámci administratívneho overenia vyhlásené verejné obstarávanie/-a na všetky oprávnené výdavky projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb).

Verejné obstarávanie sa považuje za vyhlásené:

 1. pri nadlimitných zákazkách – dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku, s výnimkou, ak verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi nebude do 48 hodín od potvrdenia prijatia zaslaného oznámenia z európskeho vestníka doručená aj notifikácia o jeho plánovanom uverejnení. V takom prípade sa verejné obstarávanie bude považovať za vyhlásené dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bez ohľadu na to, či bolo zverejnené v európskom vestníku;
 2. pri podlimitných zákazkách – dňom uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk alebo oznámenia o použití priameho rokovacie konania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Žiadateľ nie je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v rámci administratívneho overenia vyhlásené verejné obstarávanie:

 1. na podlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,
 2. na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní, na verejné obstarávania začaté do 17. apríla 2016 sa vzťahuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), na zadávanie ktorých sa vzťahuje postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní,
 3. na zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 12 zákona o verejnom obstarávaní.
Osobitné podmienky:

Podmienka z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov:

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt realizovaný. Na nehnuteľnostiach a hnuteľných veciach, ktoré majú byť nadobudnuté a/alebo zhodnotené z NFP alebo z jeho časti nesmie viaznuť záložné právo (Ustanovenie týkajúce sa záložného práva sa nevzťahuje na prípady, keď nehnuteľný majetok/hnuteľný majetok, ktorý má byť nadobudnutý a/alebo zhodnotený z prostriedkov NFP alebo jeho časti, je predmetom zálohu na zabezpečenie úveru z banky, ktorým banka spolufinancuje predkladaný projekt a spolufinancujúca banka má s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OP KŽP, podpísanú zmluvu o spolupráci na programové obdobie 2014 – 2020).  Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov (v prípade MSP 3 roky) po ukončení realizácie aktivít projektu.

Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu:

Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné).

Súlad so schémou štátnej pomoci:

Žiadateľ musí okrem podmienok poskytnutia príspevku definovaných touto výzvou spĺňať zároveň podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce zo Schémy štátnej pomoci.

Podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach:

Žiadateľmi nemôžu byť v súlade s čl. 2 ods. 2, písm. e) nariadenia o KF podniky v ťažkostiachako sú vymedzené v právnych predpisoch Únie o štátnej pomoci“.

Bližšie sú podmienky pre určenie splnenia podmienky poskytnutia príspevku upravené v dokumente Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach. Pre účely tejto výzvy sa podnikom v ťažkostiach rozumie aj subjekt územnej samosprávy (obec alebo VÚC) v nútenej správe v zmysle § 19 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podmienka mať schválená program rozvoja a územnoplánovaciu dokumentáciu:

Žiadateľ, ktorým je obec alebo VÚC, musí mať schválený program rozvoja obce/VÚC, resp. spoločný program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 (v prípade VÚC) alebo § 8 ods. 6 (v prípade obce), resp. § 8a ods. 4 (v prípade spoločného programu rozvoja obcí) zákona o podpore regionálneho rozvoja (Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Program rozvoja obce bol v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. účinným do 1. januára 2015 uvádzaný pod zákonným názvom ako plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce).

Podmienka oprávnenosti pre projekty generujúce príjem:

Čistý príjem z projektu je v súlade s čl. 61 ods. 3 písm. a) všeobecného nariadenia zohľadnený paušálnou sadzbou (podľa Prílohy V všeobecného nariadenia) v rámci intenzity pomoci, ktorá nesmie prekračovať ekvivalent uplatnenia paušálnej sadzby (podľa Prílohy V všeobecného nariadenia).

Súlad v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP:

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov č. 24/2006 Z. z.

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy chránených území.

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov